మీకు టైమ్ ఉందా ?

మీకు టైమ్ ఉందా ?

నాకు టైమ్ లేదు అని మీరు జీవితంలో కొన్ని వందలు, వేల సార్లు అని ఉంటారు..

ఎందుకు టైమ్ ఉండటం లేదు...

అసలు ఉన్న టైమ్ ని మీరు సక్రమంగా సద్వినియోగం చేసుకుంటున్నారా ?

ఈ క్లాసు చూడండి... మీరు టైమ్ ని ఎలా ఉపయోగించుకోవాలో తెలుస్తుంది