తెలంగాణా పదకోశం

తూటు : రంధ్రం

ఏతులు : గొప్పలు

మలుపు : మూల

తాపతాపకు : మాటిమాటికి

జల్ది : త్వరగా

కొత్తలు : డబ్బులు

ఏంచు : లెక్కించు

నాదాన : బలహీనం

నప్పతట్లోడు: పనికి మాలినవాడు

ల్యాగ : ఆవు దూడ

గుపాయించు: జొరబడు

కూకొ : కూర్చో

కూనం : గుర్తు

మడిగ : దుకాణం

పొట్లం : ప్యాకింగ్

బత్తీసలు : అప్పడాలు

పతంగి : గాలిపటం

సోంచాయించు: ఆలోచించు

పయఖాన : టాయిలెట్

మోసంబి : బత్తాయి

అంగూర్ : ద్రాక్ష

కష్‌కష్ : గసాలు

కైంచిపలంగ్ : మడత మంచం

చెత్రి : గొడుగు

కల్యామాకు : కరివేపాకు

మచ్చర్‌దాన్ : దోమతెర

మడుగుబూలు: మురుకులు

జమీర్‌ఖాన్ : భూస్వామి

జాగా : స్థలం

తండా : చల్లని

గర్మి : వేడి

వూకె : ఉట్టిగా

సిలుం : తుప్పు

నియ్యత్ : నిజాయితీ

తపాలు : గిన్నె

తైదలు : రాగులు

పలంగి : మంచము

బలంగ్రి : డ్రాయింగ్ రూం

సల్ప : నున్నని రాయి

దప్పడం : చారు

గెదుముట : పరిగెత్తించుట

తొక్కు : పచ్చడి

కిసా : జేబు

సల్ల : మజ్జిగ

అర్ర : గది

బుడ్డలు : పల్లీలు

గడెం : నాగలి

గాండ్లు : బండి చక్రాలు

కందెన : ఇంధనం

ఉప్పిండి : ఉప్మా

చిమ్ని : బుగ్గదీపం

తపుకు : ప్లేటు

ముగ్గ : చాలా

కందీలు : లాంతరు

బటువు : ఉంగరం

బాండ్లి : మూకుడు

సలాకి : అట్లకాడ

ఈలపీట : కత్తిపీట

గనుపట్ల : గడప దగ్గర

గుండ్లు : రాళ్ళు

సల్వ : చల్లదనం

ఏట కూర : మేక మాంసం

గాలిపంక : ఫ్యాను

షాపలు : చేపలు

సౌంర్త పండుగ: పుష్పాలంకరణ

కుమ్మరావి : కుండలబట్టి

లోట : డబ్బ

ఇడుపు : గోడంచు

సౌరం : క్షవరం

శిబ్బి : తీగల జల్లెడ

తూటు : రంధ్రం

శిరాపురి : పరమాన్నం

తీట : కోపం

పటువ : కుండ

తలె : పల్లెం

పొర్క : చీపురు

సపారం : పందిరి

సర్కార్ ముల్లు: కంపముల్లు

దేవులాడు : వెతుకు

వాగు : నది

సడాకు : రోడ్డు

చిత్పలకాయ: సీతాఫలం

ఏమది : ఏమిటి

లచ్చమ్మ : లక్ష్మమ్మ

రామండెం : రామాయణం

తక్కడి : త్రాసు

గంటె : చెంచా

కాందాని : పరువు

బూగ : తూనీగ

సందుగు : పెట్టె

బిటాయించు: కూర్చోమను

జొన్న గటుక: జొన్న గింజల అన్నం

కంచె : సరిహద్దు

లైయ్ : అతికించే పదార్థం

బాపు : నాన్న

ఆనతి : అభయం

సోలుపు : వరుస

పీనోడు : పెండ్లి కొడుకు

దురస్తు : బాగుచేయు

శిరాలు : మెడ

కందీలు : లాంతరు

ఆర్సీలు : కళ్ళజోడు

మక్కెండ్లు : మొక్కజొన్న

సుట్టాలు : బంధువులు

మాలస : ఎక్కువ

కైకిలి : కూలి

కొయ్‌గూర : గొంగూర

కూడు : అన్నం

అసంత : దూరంగ

సిబ్బి : గుల్ల

పావుడ : పార

సలమల : వేడిలో మరగడం

ఊకో : కాముగా ఉండు

జల్దిరా : తొందరగా రా

తపుకు : మూత

తువ్వాల : చేతి రుమాలు

లాగు : నెక్కరు

కాయిసు : ఇష్టం

బుగులు : భయం

ఉర్కుడు : పరుగెత్తుడు

శానా : చాల

గట్లనే : అలాగే

గిట్లాంటి : ఇలాంటి

బర్కత్ : లాభం

కుసో : కూర్చొండి

తర్జుమా : అనువాదం

నెరసు : చాలా చిన్నదైన

బకాయి : చెల్లించవలసిన మొత్తం

తోఫా : కానుక

ఇలాక : ప్రాంతం

బరాబరి : సరి సమానం

ఉసికే : ఇసుక

తోముట : రుద్దుట

గీరె : గిరక

బొంది : శరీరం

ఉలికిపడుట : అదిరిపడుట

ఈడు : వయసు

జోడు : జంట

కూడు : అన్నం

గోడు : లొల్లి

అల్లుట : పురి వేయుట

నుల్క : మంచానికి అల్లే తాడు

శెల్క : తెల్లభూమి

మొల్క : పుట్టిన మొక్క

శిల్క : చిలుక

పల్కు : మాట్లాడు

ఈతల : ఈవల

ఆతల : ఆవల

తను : అతడు

దిడ్డి ధర్వాజ : మరో ద్వారం

కొట్టం : పశువుల పాక

గూటం : పశువుల కట్టేసే గుంజ

పగ్గం : తాడు

శాయిపత్తి : తేయాకు

పెంక : పెనం

సుంకం : పన్ను

లెంకు : వెతుకు

తొంట చెయ్యి : ఎడమ చెయ్యి

తక్కెడు : ముప్పావు కిలో

నడిమీలకు : మధ్యలకు

పుండు కోరుడు : వివాదాస్పదుడు

పత్యం : నియమాహారం

పాకులాడు : ప్రయత్నించు

పగిటీలి : పగటి పూట

పొడవూత : పొడవునా

పొద్దుగాల : ఉదయం

బరిగె : బెత్తం

బంజరు : ప్రభుత్వ భూమి

దెంకపోవుట : పారిపోవుట

నజీబ్ : అదృష్టం

మాలేస్క : ఎక్కువ

మతులాబ్ : విషయం

మనుండంగ : ప్రాణంతో ఉండగ

సటుక్కున : తొందరగా

సముదాయించుట : నచ్చ జెప్పుట

సైలేని : చక్కగా లేని

ఇకమతు : ఉపాయం

ఎక్క : దీపం

ఆలి : పెండ్లం

దుత్త : చిన్న మట్టి కుండ

ఎళ్ళింది : పోయింది

గైండ్ల : వాకిట్ల

తలగాయిండ్ల: వాకిలి ముందు

అంబలి : జావ

దప్పడం : సాంబారు, పప్పుల పులుసు

కుడుము : ఇడ్లీ

ఎసల : వండులకు ఉపయోగించే కుండ

నాలె : నేల

ఓరకు : పక్కకు

ఒల్లె : చీర

తాతిపారం : మెల్లగ

ఎరుక : తెలుసు

మొరగు : అరచు

అంబాడు : చిన్నపిల్లల పాకుడు

అర్సుకొనుట: పరామర్శించుట

ఊసు : కండ్ల నుండి వచ్చే మలినం

ఎటమటం : అస్తవ్యస్తం

ఎఱ్ఱ : వానపాము

కూడు : అన్నం

చిలుక్కొయ్య: కొక్కెము

గులుగుట : లోలోపల మాట్లాడుట

గువ్వము : గుజ్జు

జీవిలి : చెవిలోని మలినం

జోకు : తూకం

తాంబాళం : పెద్ద పళ్ళెం

నసుకు : చెప్పుటకై వెనకాముందాడుట

నెరి : పూర్తిగా

బీరిపోవు : ఆశ్చర్యపడు

మాగికాలం : పగలు తక్కువగా ఉండే కాలం

వొయ్య : పుస్తకం

సోయి : స్పృహ

బిశాది : విలువ

పతార : పలుకుబడి

పజీత : పరువు

సాపిచ్చుట : తిట్టుట

పస్కలు : కామెర్లు

గౌర : గరాటు

గాసం : దాన

బల్గం : బంధుజనం

సొరికి : సొరంగం

సౌలతు : వసతి

బోలెడు : చాల

ఓపాలి : ఓసారి

యాల్ల : సమయం

కారటు : ఉత్తరం

డోకు : వాంతి

టప్పా : పోస్టు

సూటి : గురి

సోల్తి : జాడ

సోపతి : స్నేహం

ఎర్కలే : జ్ఞాపకం లేదు

ఉత్తగ : ఊరికే

నువద్ది : నిజంగా

పైలం : జాగ్రత్త

శరం : సిగ్గు

ఛిద్రం : రంధ్రం

మతలబు : విషయం

ఎండ్రికాయ : పీత

జబర్‌దస్తీ : బలవంతం

కనరు : వెగటు

ఇడిసిపెట్టు : వదిలిపెట్టు

గత్తర : కలరా

ఇగురం : వివరం

పరదా : తెర

గుర్రు పెట్టుట: గురక పెట్టుట

గులగుల : దురద

గులాం : బానిస

గిచ్చుట : గిల్లుట

పిసరంత : కొద్దిగా

గుత్త : మొత్తం ఒకేసారి

గుండిగ : వెడల్పు మూతి గల ఇత్తడి పాత్ర

శిట్టశిట్ట : తొందరగా

బర్ఖతక్కువ : వృద్దిలేని

వుర్కు : పరుగెత్తు

సర్రున : వెంటనే

మొస : శ్వాస

బుదగరింపు: ఓదార్పు

ఓమానంగా : అతి కష్టంగా

గల్మ : ద్వారం

పొల్ల : అమ్మాయి

ఆయమన్న : ఉన్నదాంట్లో మంచిది

లొల్లి చప్పుడు

ఇషారా : వివరాలు

కారెడ్డెం : మనసులో ఒకటి పైకి ఒకటి చెప్పడం

దూప : దాహం

తొవ్వ : దారి

లగ్గం : పెళ్ళి

సోయి : స్పృహ

ఏసిడి : చెడుకాలం

జరంత : కొద్దిగా

పైలం : పదిలం

యాదుందా : జ్ఞాపకం ఉందా

ఎక్కిరింత : వెక్కిరించుట

సవుసు : ఆగు

చితల్‌పండు : సీతాఫలం

కాలం చేసుడు: మరణించుట

మస్తుగ : మంచిగ

నిరుడు : గత సంవత్సరం

ఎర్కలే : జ్ఞాపకం లేదు

పోవట్టిన : వెళ్తున్న

కూకొ : కూర్చో

పొద్మికి : సాయంత్రం

ఉత్తగ : ఊరకే

బుదగరిచ్చి : బతిలాడి

యాష్ట : విసుగు

తెగదెంపులు: విడాకులు

సాయిత : దంట

లొల్లి : గోల

పాయిద : లాభం

తోడెం : కొంచెం

భేట్ : కలయిక

కీలు : తాళం

జల్ది : త్వరగా

ఫకత్ : ఎల్లప్పుడు

పంఖా : విసనకర్ర

గూసలాట : పొట్లాటా

ఝగడ్ : జగడం

నిత్తె : ప్రతి దినం

గాయి : అల్లరి

సెక : మంట

మస్కున : మసక చీకటిలో

తోగరుపప్పు: కందిపప్పు

అయి : అమ్మ

గాడికా : అక్కడికా

లెంకుట : వెదుకుట

పక్కా : నిశ్చయము

ఉండి : వరకట్నం

లాగు : నెక్కరు

బుడ్డోడు : చిన్నవాడు

మెత్త : దిండు

అడ్డెనిగా : భోజన స్లాండు

పదిలెము : క్షేమం

సర్వపిండి : కారం రొట్టె

బొక్కెన : నీరుతోడే బక్కెట్

వొర్రకు : అరువకు

గౌసెను : దిండు కవరు

కైకిలి : కూలీ

చెల్క : వర్షధార పొలం

గౌడి : కోట

ముల్లె : మూట

దర్వాజ : తలుపు

కొట్టము : గోశాల

తనాబ్బి : షెల్పు

ముంత : చెంబు

ఉరుకు : పరుగెత్తు

ఆత్రము : తొందర

సౌసు : ఆగు

శిబ్బి : అన్నం వంపే మూత

తల్లి గుంజ : పెళ్ళి పందిరికి తల్లి వంటిది

లగ్గం : పెండ్లి

నాగెల్లి : నాగవెల్లి

పైలము : జాగ్రత్త

దౌతి : సిరాబుడ్డి

ఎగిర్త : తొందర

అడ్లు : వరిధాన్యం

పుస్తె : తాళి

నొసలు : లలాటము

తోల్త : పంపిస్త

బాట : దారి

లెంకు : వెతుకు

మంకు : బుద్ధిమాంద్యం

పత్త : చిరునామా

ఇకమత్ : తెల్వి

తకరారు : సతాయించుడు

తోడం : కొంచెం

పడిశం : సర్ధి

బలుపు : మదము

కండువ : టవల్

అంగి : చొక్కా

బౌగొనె : గిన్నె

బువ్వ : అన్నం

ఎయ్యి : పెట్టు

ఎక్క : దీపం

గూడు : సెల్ఫ్

నెత్తి : తల

వర్రుడు : బాగా మాట్లాడు

ఉరికిరా : పరిగెత్తుకుని రా

మాలెసా : బాగా

మడిగెలు : షెట్టర్లు

నూకు : వుడ్చుడు

ఉబ్బర : ఉక్కపోత

యాడికి : ఎక్కడికి

కుకొ : కూర్చుండు

జర ఆగు : కొద్దిగుండు

కంకలు : ఎడ్లు

మొగులు : ఆకాశం

నెత్తి : తల

ఇకమతు : ఉపాయం

మలగడం : తిరగడం

దబ్బన : తొందర

మారాజ్ : పూజారి

లడిక : గరాటు

శారాన : పావుల

బారాన : మూడు పావులాలు

కుర్స : పొట్టి

మోటు : గడుసు

గోసి : పంచ

బాపు : తండ్రి

కాక : బాబాయి

పెదబాపు : పెద్ద నాన్న

పెద్దాయి : పెద్దమ్మ

యారాలు : తోటి కోడలు

సడ్డకుడు : తోడల్లుడు

సాలెగాడు : బావమర్ది

తమ్మి : తమ్ముడు

దన్ననరా : త్వరగా రా

జల్దిరా : జెప్పున రా

ఊకో : ఆగు

సోపాల : ఒడి

ఓమాడి : పొదుపు

పురాత : పూర్తిగా

పైలంగరా : మెల్లగ రా

ఆడికేంచి : అక్కడి నుండి

లగు : బలుపు

పరేషాన్ : అలసట

ఇమ్మతి : సాయం

ఇమాకత్ : గర్వం

జాతర : తీర్ధం

పనుగడి : కొష్టం దరువాజ

సిడీలు : మెట్లు

తట్టి : పళ్ళెం

ఊరబిస్క : ఊరపిచ్చుక

ఆవలికి : బయటకు

పాయిరం : పావురం

ఆయేటిబూనంగ : తొలకరి

సడుగు : రోడ్డు

దొరింపు : మార్గం

కుందాపన : దిగులు

పిడుస : ముద్ద

దుబ్బ : మట్టి

చెండు : బంతి

బగ్గ : బాగా

బొచ్చెడు : చాలా

యాపాకులు: వేపాకులు

గాయిదోడు : ఆవారా

నడిమిట్ల : మధ్యన

సూరు : చూరు

పయ్య : చక్రం

ఒంటేలు : మూత్రం

రాతెండి : అల్యూమినియం

బర్మా : రంధ్రాలు చేసే సాధనం

ఇగురం : ఉపాయం

దిడ్డి : కిటికీ

ఇల వరుస : పద్ధతి

బుట్టాలు : లోలాకులు

గరిమి : వేడి

కచ్చురం : ఎడ్ల బండి

పెనిమిటి : భర్త

అర్ర : గది

గలుమ : తలుపు

తల్వాలు : తలంబ్రాలు

పరాశికం : నవ్వులాట

మబ్బుల : వేకువ జామున

చిడిమెల : తొందరగా

- రొడ్డ రవీందర్, మంచిర్యాల

కాపాయం : పొదుపు

యవ్వారం : వ్యవహారం

కైకిలి : కూలి

అలిమిబలిమి: ఇష్టాయిష్టాలు

మనాది : బెంగ

ఎటమటం : బెడిసికొట్టు

మొగులు : ఆకాశం

రంది : దిగులు

సడుగు : తొవ్వ

బాలకాలి : పిల్ల చేష్టలు

అగ్వ : చౌక

గాడ్పు : గాలి

ఇంగలం : నిప్పు

మాల్‌గాడి : గూడ్సు బండి

ఎక్వ తక్వ : హెచ్చుతగ్గులు

గిర్వి : తాకట్టు

కొలువు : నౌకరు

పాలోళ్ళు : దాయాదులు

పొద్దుగూకి : సాయంత్రం

నెత్తి : తల

జంగుబట్టింది: తుప్పుబట్టింది

మొగురం : కట్టెస్తంభం

గావురం : ప్రేమ

ఒద్దులు : దినములు

గలుమ : ద్వారము

లగాంచి : జోరుగా

రికాం : తీరిక

సుంసాం : నిశ్శబ్దం

తట్టు : గోనె సంచి

గత్తర : కలరా

తొట్టె : ఊయల

ఇగం : అతి చల్లని

గవాబు : సాక్ష్యం

తాపతాపకు : మాటిమాటికి

పైకం : డబ్బులు

తపుకు : మూత గిన్నె

బుగులు : భయం

సుతారం : సున్నితం

తోలుట : నడుపుట

కోల్యాగ : ఆవుదూడ

సొక్కంపూస: నీతిమంతుడు

బుదగరించుట: బుజ్జగించుట

బరివాత : నగ్నంగ

కోసులు : మైళ్ళు

తనాబ్బి : కప్ బోర్డు

వరపూజ : నిశ్చితార్థం

రయికె : జాకెట్టు

తనాబి : షెల్ఫ్

తంతెలు : మెట్లు

ఆనక్కాయ : సొరకాయ

కలెగూర : తోటకూర

తొక్కు : ఊరగాయ

బుక్కెడు : ఒక ముద్ద

గంటే : గరిటే

గరిమికోటు : రెయిన్ కోటు

గంజు : వంట పాత్ర

రంజన్ : కూజ

నూతి : బావి

గడెంచే : నులకమంచం

అవతల : ఆరు బయట

గొడిసేపు : కాసేపు

నిరుడు యేడు: గత సంవత్సరం

కల్ప : మంగలి పెట్టే

టొక్క : పారిపోవడం

పత్తి : పాళీ

కందిలి : చిన్న దీపం

సోల్తి : జాడ

పొంతన : పోలిక

మోపున : జాగ్రత్తగ

పోగులు : కుప్పలు

ఎటమటం : పొరపాటు

సర్సుట : కొట్టుట

కాన్గి బడి : ప్రైవేటు బడి

లగ్గం : పెళ్ళి

మర్లబడుట : తిరగబడుట

తాషిలి : కీడు

కాంచి : సీటుపై కూర్చోకుండ సైకిల్ తొక్కుట

దడ్లబురి : మగ కోతి

మొస : అధిక శ్వాస

డొక్క : కడుపు

అముడాల : కవల

ఆపతి పడుట: ప్రసవ వేదన

ఇగం : చల్లగ, హిమం

ఇడుపులు : ప్రవేశ ద్వార ప్రాంతం

ఇమానం : ప్రమాణం

ఎనుగు : ముండ్ల కంచె

ఏతులు : హెచ్చులు, గొప్పలు

బగరుకొట్టుట: వేగంగా శ్వాసించుట

కంచె : గడ్డి బీడు

కైలాట్కం : కలహం, కొట్లాట

జిట్టి : దృష్టి

జిమ్మ : జిహ్వ

తుత్తుర్లు : వెంట్రుకలు

దంచుట : దండించుట, కొట్టుట

దంగుట : తఱుగుట

నీయత్ : నిజాయితీ

పాసంగం : మొగ్గు

పురుసత్ : విశ్రాంతి

మిత్తి : వడ్డి

ఆయిటి : తొలకరి

ఇగురు : చిగురు

ఇగురం : వ్యూహం

ఇగ్గుట : సంకోచించుట

ఇచ్చంత్రం : విచిత్రం

ఒళ్ళక్కం : అబద్దం

కువారం : చెడ్డబుద్ధి

కైగట్టుట : కవిత్వం రాయుట

దసుకుట : కుంగుట

నక్కు : అతుకు

నాదాను : బలహీనం

నేఱివడుట : అలసిపోవుట

పతార : పరపతి

పుల్లసీలుట : అలసిపోవుట

బొండిగ : గొంతు

మాల్యం : దయ గలుగుట

మాయిల్యమే: వెంటనే, తొందరగ

మోర్‌దోపు : ప్రమాదకరమైన

తొవ్వ : బాట

మంకు : మొండితనం

నొసలు : నుదురు

దొబ్బు : నెట్టు

దీపంత : ప్రమిద

కాయిసు : ఇష్టం

యాల్ల : సమయం

రౌతు : రాయి

పసిరికెలు : కామెర్లు

పటువ : కుండ

ఉబ్బు : ఉత్సాహం

పెయ్యి : వొళ్ళు

యాష్ట : విసుగు

అంబటియాల : అంటి తాగే సమయం

ఆనగపు కాయ: సోరకాయ

ఇసుర్రాయి : విసురు రాయి

ఉలువచారు : ఉలువ కట్టు

ఎచ్చాలు : గరం మసాలా వస్తువులు

ఎసరు : అన్నం ఉడకడానికి పెట్టుకునే నీరు

ఒత్తి పొయ్యి : పొంత పొయ్యి

కడువ : నీరు తెచ్చుకునే మట్టి కుండ

గాబు : ధాన్యం నిల్వ ఉంచుకొనేందుకు మట్టితో చేసింది.

గుమ్మి : నిల్వ ఉంచుకొనేందుకు ఈత సువ్వలతో అల్లినది.

వత్తు : కట్టెల పొయ్యికి ఆనుకొని వుండే కుండ (వేడినీళ్ళకై ఉపయోగిస్తరు).

కురాడు : బియ్యాన్ని ఉడికించుటకు వాడే, కలి నీళ్ళను నిల్వవుంచే కుండ.

సాయబాన్ : దంపతుల పడకగది.

సానుపు : పొద్దున ఇంటిముందు పేడతో కలిపి చల్లే నీళ్ళు.

గిరుక : బావిలోని నీటిని తోడుటకు ఉపయోగపడేది.

కంచుడు : పులుపు కూరలను వండుటకు వాడే మట్టి కుండ.

గోరు కొయ్యలు : రాత్రివేళ ఆకాశంలో వరుసగా వుండే మూడు నక్షత్రాలు.

ఇకమత్ : ఉపాయం

మిడుకుడు : ఈర్శ

గడ్డపార : మొగులు

శిర్రగోనె : గూటి బిల్ల

సాన్పి : కళ్ళాపి

పొద్మీకి : సాయంకాలం

బుగ్గ : బల్బు

పైలు : ఒకటో తేది

బేస్తారం : గురువారం

ఐతారం : ఆదివారం

బిరాన : తొందరగా

మలాస : ఎక్కువ

పైలం : జాగ్రత్త

ఏంటికి : ఎందుకు

గులగుల : చెక్కిలిగింతలు

అంగి : చొక్కా

నడ్మ : మధ్యలో

ఆల్చం : లేటు

అసంతకు : పక్కకు

సైసు : ఆగు

అద్దాలు : కళ్ళజోడు

అట్లనా : అవునా

ఇల్టెపల్లుడు : ఇల్లరికపు అల్లుడు

తియ్యి : తీయు

శాతాడు : చేతాడు

పోతడు : వెళ్ళగలడు

అస్తడు : వస్తాడు

మొగురం : ఇంటిలో స్తంభం

ఆసం : పైకప్పు కర్ర

నడ్డి : నడుము

చెడ్డి : డ్రాయరు

ఎడ్డి : తెల్విలేని తనం

దుడ్లు : పైసలు

అడ్లు : వరి ధాన్యం

మడి : భూమి గుంట

పుస్తె : తాళి

గుత్త : ఒక్క మొకాన

సగురం : కొప్పుకు జతపరిచేది

అందాద : సుమారు

ఆయిల్ల : క్రితం రాత్రి

కడ్డు : మొండి

నసీవ : అదృష్టం

ఎగిర్తం : తొందర

ఎచ్చిరికం : అతి

బరివాత : నగ్నం

అర్ర : స్టోర్ రూమ్

నిరుడు : క్రితం సంవత్సరం

సై చూడు : రుచి చూడు

ఇమానం : ఒట్టు

పైలం : జాగ్రత్త

పెయిసబ్బు : స్నానం సబ్బు

కుత్తెం : ఇరుకు

బల్లిపాతర : బూజు

బుక్కుట : తినుట

తుట్టి : నష్టం

ఓరకు పెట్టుట: దాచి పెట్టుట

తట్టి : పళ్లెం

మత్తి : పొగరు

ఎకసెక్కాలు : పరాష్కాలు

ఇకిలించుట : నవ్వుట

గలుమ : గడప

కాకిరి బీకిరి : గజిబిజి

బుజ్జగించి : లాలించి

ప్రభోజనం : ఫంక్షన్

గుత్పలు : పెద్ద కర్రలు

దుడ్లు : డబ్బులు

పజీత : సతాయించడం

మెడకొడం : వెంబడి తగలడం

లెంకుట : వెతుకుట

ఊకుట : ఊడ్వడం

లాగం : అలవాటు

ఉల్లెక్కాలు : పరిహాసం

బరివాతల : దిగంబరంగా

శవ్వా : చీచీ

లగ్గం : పెళ్ళి

పట్టగొల్సులు : కాళ్ళ వెండిపట్టీలు

కార్జం : మేక కాలెయం

సోల్‌పూత : వరుసగా

ఉల్లుల్లు : వదులుగా చేయుట

డల్లు : కొద్దిసేపు

లాలపోయుట: స్నానం పోయుట

సల్లు : నీరు కారుట

పాసంగం : బరువులో తేడా

గతుకులు : ఎగుడు దిగుడు

గడ్కోటి : గడియకోసారి

దస్కుట : కుంగిపోవుట

పొతం : చక్కగా అమర్చడం

సనుగు : ఒక వస్తువు

దొరింపు : సమకూర్చుట

సుమీ : హెచ్చరిక చేయడం

నివద్దే : నిజమే

కీస్ పిట్ట : విజిల్

పీక : బూర

చెండు : బంతి

పుడా : ప్యాకెట్

రికాం : తీరిక

సలువలు : చెమటలు

మాడ : తలపై భాగం

ఒంటేలు : మూత్రం

గొట్టు : కఠినమైన

బర్ర : గాయపు మచ్చ

పులగండు : తిండిబోతు

అగడు : అత్యాశ

మార్వానం : రెండో పెళ్ళి

చిలుము : తుప్పు

పుర్సత్ : నిమ్మలం

పిసరు : చిన్నముక్క

పిడాత : అకస్మాత్తుగా

తెరువకు : జోలికి

యాట : గొర్రె/మేక

మొగురం : కర్ర స్తంభం

ఇసురుగ : గొప్పగా

సిన్నగా : మెల్లగా

రంది : బాధ

పసిది : చిన్నది

బోళ్ళు : గిన్నెలు

ఇడుపు : విడాకులు

కారటు : ఉత్తరం

పొద్దుగాల : వేకువ జామున

అగ్గువ : చౌక

బయాన : అడ్వాన్సు

మడిగె : దుకాణం

బీమారి : రోగం

సోల : కిలో

సంత : అంగడి

ఇనాం : బహుమతి

తలె : పళ్ళెం

పత్తాలాట : పేకాట

ముచ్చెట్లు : మాటలు

అక్కెర : అవసరం

ఏశాలు : నాటకాలు

కట్టె సర్సుడు : బిగుసుకుపోవడం

కమిలింది : కందిపోయింది

గద్దరించు : గట్టిగా అరుచు

గట్లనే : అట్లాగే

గతిమెల్ల : దిక్కులేని

గత్తర : కలరా

గర్క : గరిక

గాయింత పని : మిగిలిన పని

గంతే : అంతే

గుత్తేదారు : కాంట్రాక్టరు

గుత్ప : దుడ్డుకర్ర

గొర్రెంక : గోరువంక

గోలం : నీళ్ల తొట్టి

తిత్తి : తోలు సంచి

తువాల : తుండు గుడ్డ

తత్తర : తడబడు

తతెలంగాణా పదకోశం

తూటు : రంధ్రం

ఏతులు : గొప్పలు

మలుపు : మూల

తాపతాపకు : మాటిమాటికి

జల్ది : త్వరగా

కొత్తలు : డబ్బులు

ఏంచు : లెక్కించు

నాదాన : బలహీనం

నప్పతట్లోడు: పనికి మాలినవాడు

ల్యాగ : ఆవు దూడ

గుపాయించు: జొరబడు

కూకొ : కూర్చో

కూనం : గుర్తు

మడిగ : దుకాణం

పొట్లం : ప్యాకింగ్

బత్తీసలు : అప్పడాలు

పతంగి : గాలిపటం

సోంచాయించు: ఆలోచించు

పయఖాన : టాయిలెట్

మోసంబి : బత్తాయి

అంగూర్ : ద్రాక్ష

కష్‌కష్ : గసాలు

కైంచిపలంగ్ : మడత మంచం

చెత్రి : గొడుగు

కల్యామాకు : కరివేపాకు

మచ్చర్‌దాన్ : దోమతెర

మడుగుబూలు: మురుకులు

జమీర్‌ఖాన్ : భూస్వామి

జాగా : స్థలం

తండా : చల్లని

గర్మి : వేడి

వూకె : ఉట్టిగా

సిలుం : తుప్పు

నియ్యత్ : నిజాయితీ

తపాలు : గిన్నె

తైదలు : రాగులు

పలంగి : మంచము

బలంగ్రి : డ్రాయింగ్ రూం

సల్ప : నున్నని రాయి

దప్పడం : చారు

గెదుముట : పరిగెత్తించుట

తొక్కు : పచ్చడి

కిసా : జేబు

సల్ల : మజ్జిగ

అర్ర : గది

బుడ్డలు : పల్లీలు

గడెం : నాగలి

గాండ్లు : బండి చక్రాలు

కందెన : ఇంధనం

ఉప్పిండి : ఉప్మా

చిమ్ని : బుగ్గదీపం

తపుకు : ప్లేటు

ముగ్గ : చాలా

కందీలు : లాంతరు

బటువు : ఉంగరం

బాండ్లి : మూకుడు

సలాకి : అట్లకాడ

ఈలపీట : కత్తిపీట

గనుపట్ల : గడప దగ్గర

గుండ్లు : రాళ్ళు

సల్వ : చల్లదనం

ఏట కూర : మేక మాంసం

గాలిపంక : ఫ్యాను

షాపలు : చేపలు

సౌంర్త పండుగ: పుష్పాలంకరణ

కుమ్మరావి : కుండలబట్టి

లోట : డబ్బ

ఇడుపు : గోడంచు

సౌరం : క్షవరం

శిబ్బి : తీగల జల్లెడ

తూటు : రంధ్రం

శిరాపురి : పరమాన్నం

తీట : కోపం

పటువ : కుండ

తలె : పల్లెం

పొర్క : చీపురు

సపారం : పందిరి

సర్కార్ ముల్లు: కంపముల్లు

దేవులాడు : వెతుకు

వాగు : నది

సడాకు : రోడ్డు

చిత్పలకాయ: సీతాఫలం

ఏమది : ఏమిటి

లచ్చమ్మ : లక్ష్మమ్మ

రామండెం : రామాయణం

తక్కడి : త్రాసు

గంటె : చెంచా

కాందాని : పరువు

బూగ : తూనీగ

సందుగు : పెట్టె

బిటాయించు: కూర్చోమను

జొన్న గటుక: జొన్న గింజల అన్నం

కంచె : సరిహద్దు

లైయ్ : అతికించే పదార్థం

బాపు : నాన్న

ఆనతి : అభయం

సోలుపు : వరుస

పీనోడు : పెండ్లి కొడుకు

దురస్తు : బాగుచేయు

శిరాలు : మెడ

కందీలు : లాంతరు

ఆర్సీలు : కళ్ళజోడు

మక్కెండ్లు : మొక్కజొన్న

సుట్టాలు : బంధువులు

మాలస : ఎక్కువ

కైకిలి : కూలి

కొయ్‌గూర : గొంగూర

కూడు : అన్నం

అసంత : దూరంగ

సిబ్బి : గుల్ల

పావుడ : పార

సలమల : వేడిలో మరగడం

ఊకో : కాముగా ఉండు

జల్దిరా : తొందరగా రా

తపుకు : మూత

తువ్వాల : చేతి రుమాలు

లాగు : నెక్కరు

కాయిసు : ఇష్టం

బుగులు : భయం

ఉర్కుడు : పరుగెత్తుడు

శానా : చాల

గట్లనే : అలాగే

గిట్లాంటి : ఇలాంటి

బర్కత్ : లాభం

కుసో : కూర్చొండి

తర్జుమా : అనువాదం

నెరసు : చాలా చిన్నదైన

బకాయి : చెల్లించవలసిన మొత్తం

తోఫా : కానుక

ఇలాక : ప్రాంతం

బరాబరి : సరి సమానం

ఉసికే : ఇసుక

తోముట : రుద్దుట

గీరె : గిరక

బొంది : శరీరం

ఉలికిపడుట : అదిరిపడుట

ఈడు : వయసు

జోడు : జంట

కూడు : అన్నం

గోడు : లొల్లి

అల్లుట : పురి వేయుట

నుల్క : మంచానికి అల్లే తాడు

శెల్క : తెల్లభూమి

మొల్క : పుట్టిన మొక్క

శిల్క : చిలుక

పల్కు : మాట్లాడు

ఈతల : ఈవల

ఆతల : ఆవల

తను : అతడు

దిడ్డి ధర్వాజ : మరో ద్వారం

కొట్టం : పశువుల పాక

గూటం : పశువుల కట్టేసే గుంజ

పగ్గం : తాడు

శాయిపత్తి : తేయాకు

పెంక : పెనం

సుంకం : పన్ను

లెంకు : వెతుకు

తొంట చెయ్యి : ఎడమ చెయ్యి

తక్కెడు : ముప్పావు కిలో

దేవులాడు : వెతుకు

నడిమీలకు : మధ్యలకు

పుండు కోరుడు : వివాదాస్పదుడు

పత్యం : నియమాహారం

పాకులాడు : ప్రయత్నించు

పగిటీలి : పగటి పూట

పొడవూత : పొడవునా

పొద్దుగాల : ఉదయం

బరిగె : బెత్తం

బంజరు : ప్రభుత్వ భూమి

దెంకపోవుట : పారిపోవుట

నజీబ్ : అదృష్టం

మాలేస్క : ఎక్కువ

మతులాబ్ : విషయం

మనుండంగ : ప్రాణంతో ఉండగ

సటుక్కున : తొందరగా

సముదాయించుట : నచ్చ జెప్పుట

సైలేని : చక్కగా లేని

ఇకమతు : ఉపాయం

ఎక్క : దీపం

ఆలి : పెండ్లం

దుత్త : చిన్న మట్టి కుండ

ఎళ్ళింది : పోయింది

గైండ్ల : వాకిట్ల

తలగాయిండ్ల: వాకిలి ముందు

అంబలి : జావ

దప్పడం : సాంబారు, పప్పుల పులుసు

కుడుము : ఇడ్లీ

ఎసల : వండులకు ఉపయోగించే కుండ

నాలె : నేల

ఓరకు : పక్కకు

ఒల్లె : చీర

తాతిపారం : మెల్లగ

ఎరుక : తెలుసు

మొరగు : అరచు

అంబాడు : చిన్నపిల్లల పాకుడు

అర్సుకొనుట: పరామర్శించుట

ఊసు : కండ్ల నుండి వచ్చే మలినం

ఎటమటం : అస్తవ్యస్తం

ఎఱ్ఱ : వానపాము

కూడు : అన్నం

చిలుక్కొయ్య: కొక్కెము

గులుగుట : లోలోపల మాట్లాడుట

గువ్వము : గుజ్జు

జీవిలి : చెవిలోని మలినం

జోకు : తూకం

తాంబాళం : పెద్ద పళ్ళెం

నసుకు : చెప్పుటకై వెనకాముందాడుట

నెరి : పూర్తిగా

బీరిపోవు : ఆశ్చర్యపడు

మాగికాలం : పగలు తక్కువగా ఉండే కాలం

వొయ్య : పుస్తకం

సోయి : స్పృహ

బిశాది : విలువ

పతార : పలుకుబడి

పజీత : పరువు

సాపిచ్చుట : తిట్టుట

పస్కలు : కామెర్లు

గౌర : గరాటు

గాసం : దాన

బల్గం : బంధుజనం

సొరికి : సొరంగం

సౌలతు : వసతి

బోలెడు : చాల

ఓపాలి : ఓసారి

యాల్ల : సమయం

కారటు : ఉత్తరం

డోకు : వాంతి

టప్పా : పోస్టు

సూటి : గురి

సోల్తి : జాడ

సోపతి : స్నేహం

ఎర్కలే : జ్ఞాపకం లేదు

ఉత్తగ : ఊరికే

నువద్ది : నిజంగా

పైలం : జాగ్రత్త

శరం : సిగ్గు

ఛిద్రం : రంధ్రం

మతలబు : విషయం

ఎండ్రికాయ : పీత

జబర్‌దస్తీ : బలవంతం

కనరు : వెగటు

ఇడిసిపెట్టు : వదిలిపెట్టు

గత్తర : కలరా

ఇగురం : వివరం

పరదా : తెర

గుర్రు పెట్టుట: గురక పెట్టుట

గులగుల : దురద

గులాం : బానిస

గిచ్చుట : గిల్లుట

పిసరంత : కొద్దిగా

గుత్త : మొత్తం ఒకేసారి

గుండిగ : వెడల్పు మూతి గల ఇత్తడి పాత్ర

శిట్టశిట్ట : తొందరగా

బర్ఖతక్కువ : వృద్దిలేని

వుర్కు : పరుగెత్తు

సర్రున : వెంటనే

మొస : శ్వాస

బుదగరింపు: ఓదార్పు

ఓమానంగా : అతి కష్టంగా

గల్మ : ద్వారం

పొల్ల : అమ్మాయి

ఆయమన్న : ఉన్నదాంట్లో మంచిది

లొల్లి చప్పుడు

ఇషారా : వివరాలు

కారెడ్డెం : మనసులో ఒకటి పైకి ఒకటి చెప్పడం

దూప : దాహం

తొవ్వ : దారి

లగ్గం : పెళ్ళి

సోయి : స్పృహ

ఏసిడి : చెడుకాలం

జరంత : కొద్దిగా

పైలం : పదిలం

యాదుందా : జ్ఞాపకం ఉందా

ఎక్కిరింత : వెక్కిరించుట

సవుసు : ఆగు

చితల్‌పండు : సీతాఫలం

కాలం చేసుడు: మరణించుట

మస్తుగ : మంచిగ

నిరుడు : గత సంవత్సరం

ఎర్కలే : జ్ఞాపకం లేదు

పోవట్టిన : వెళ్తున్న

కూకొ : కూర్చో

పొద్మికి : సాయంత్రం

ఉత్తగ : ఊరకే

బుదగరిచ్చి : బతిలాడి

యాష్ట : విసుగు

తెగదెంపులు: విడాకులు

సాయిత : దంట

లొల్లి : గోల

పాయిద : లాభం

తోడెం : కొంచెం

భేట్ : కలయిక

కీలు : తాళం

జల్ది : త్వరగా

ఫకత్ : ఎల్లప్పుడు

పంఖా : విసనకర్ర

గూసలాట : పొట్లాటా

ఝగడ్ : జగడం

నిత్తె : ప్రతి దినం

గాయి : అల్లరి

సెక : మంట

మస్కున : మసక చీకటిలో

తోగరుపప్పు: కందిపప్పు

అయి : అమ్మ

గాడికా : అక్కడికా

లెంకుట : వెదుకుట

పక్కా : నిశ్చయము

ఉండి : వరకట్నం

లాగు : నెక్కరు

బుడ్డోడు : చిన్నవాడు

మెత్త : దిండు

అడ్డెనిగా : భోజన స్లాండు

పదిలెము : క్షేమం

సర్వపిండి : కారం రొట్టె

బొక్కెన : నీరుతోడే బక్కెట్

వొర్రకు : అరువకు

గౌసెను : దిండు కవరు

కైకిలి : కూలీ

చెల్క : వర్షధార పొలం

గౌడి : కోట

ముల్లె : మూట

దర్వాజ : తలుపు

కొట్టము : గోశాల

తనాబ్బి : షెల్పు

ముంత : చెంబు

ఉరుకు : పరుగెత్తు

ఆత్రము : తొందర

సౌసు : ఆగు

శిబ్బి : అన్నం వంపే మూత

తల్లి గుంజ : పెళ్ళి పందిరికి తల్లి వంటిది

లగ్గం : పెండ్లి

నాగెల్లి : నాగవెల్లి

పైలము : జాగ్రత్త

దౌతి : సిరాబుడ్డి

ఎగిర్త : తొందర

అడ్లు : వరిధాన్యం

పుస్తె : తాళి

నొసలు : లలాటము

తోల్త : పంపిస్త

బాట : దారి

లెంకు : వెతుకు

మంకు : బుద్ధిమాంద్యం

పత్త : చిరునామా

ఇకమత్ : తెల్వి

తకరారు : సతాయించుడు

తోడం : కొంచెం

పడిశం : సర్ధి

బలుపు : మదము

కండువ : టవల్

అంగి : చొక్కా

బౌగొనె : గిన్నె

బువ్వ : అన్నం

ఎయ్యి : పెట్టు

ఎక్క : దీపం

గూడు : సెల్ఫ్

నెత్తి : తల

వర్రుడు : బాగా మాట్లాడు

ఉరికిరా : పరిగెత్తుకుని రా

మాలెసా : బాగా

మడిగెలు : షెట్టర్లు

నూకు : వుడ్చుడు

ఉబ్బర : ఉక్కపోత

యాడికి : ఎక్కడికి

కుకొ : కూర్చుండు

జర ఆగు : కొద్దిగుండు

కంకలు : ఎడ్లు

మొగులు : ఆకాశం

నెత్తి : తల

ఇకమతు : ఉపాయం

మలగడం : తిరగడం

దబ్బన : తొందర

మారాజ్ : పూజారి

లడిక : గరాటు

శారాన : పావుల

బారాన : మూడు పావులాలు

కుర్స : పొట్టి

మోటు : గడుసు

గోసి : పంచ

బాపు : తండ్రి

కాక : బాబాయి

పెదబాపు : పెద్ద నాన్న

పెద్దాయి : పెద్దమ్మ

యారాలు : తోటి కోడలు

సడ్డకుడు : తోడల్లుడు

సాలెగాడు : బావమర్ది

తమ్మి : తమ్ముడు

దన్ననరా : త్వరగా రా

జల్దిరా : జెప్పున రా

ఊకో : ఆగు

సోపాల : ఒడి

ఓమాడి : పొదుపు

పురాత : పూర్తిగా

పైలంగరా : మెల్లగ రా

ఆడికేంచి : అక్కడి నుండి

లగు : బలుపు

పరేషాన్ : అలసట

ఇమ్మతి : సాయం

ఇమాకత్ : గర్వం

జాతర : తీర్ధం

పనుగడి : కొష్టం దరువాజ

సిడీలు : మెట్లు

తట్టి : పళ్ళెం

ఊరబిస్క : ఊరపిచ్చుక

ఆవలికి : బయటకు

పాయిరం : పావురం

ఆయేటిబూనంగ : తొలకరి

సడుగు : రోడ్డు

దొరింపు : మార్గం

కుందాపన : దిగులు

పిడుస : ముద్ద

దుబ్బ : మట్టి

చెండు : బంతి

బగ్గ : బాగా

బొచ్చెడు : చాలా

యాపాకులు: వేపాకులు

గాయిదోడు : ఆవారా

నడిమిట్ల : మధ్యన

సూరు : చూరు

పయ్య : చక్రం

ఒంటేలు : మూత్రం

రాతెండి : అల్యూమినియం

బర్మా : రంధ్రాలు చేసే సాధనం

ఇగురం : ఉపాయం

దిడ్డి : కిటికీ

ఇల వరుస : పద్ధతి

బుట్టాలు : లోలాకులు

గరిమి : వేడి

కచ్చురం : ఎడ్ల బండి

పెనిమిటి : భర్త

అర్ర : గది

గలుమ : తలుపు

తల్వాలు : తలంబ్రాలు

పరాశికం : నవ్వులాట

మబ్బుల : వేకువ జామున

చిడిమెల : తొందరగా

- రొడ్డ రవీందర్, మంచిర్యాల

కాపాయం : పొదుపు

యవ్వారం : వ్యవహారం

కైకిలి : కూలి

అలిమిబలిమి: ఇష్టాయిష్టాలు

మనాది : బెంగ

ఎటమటం : బెడిసికొట్టు

మొగులు : ఆకాశం

రంది : దిగులు

సడుగు : తొవ్వ

బాలకాలి : పిల్ల చేష్టలు

అగ్వ : చౌక

గాడ్పు : గాలి

ఇంగలం : నిప్పు

మాల్‌గాడి : గూడ్సు బండి

ఎక్వ తక్వ : హెచ్చుతగ్గులు

గిర్వి : తాకట్టు

కొలువు : నౌకరు

పాలోళ్ళు : దాయాదులు

పొద్దుగూకి : సాయంత్రం

నెత్తి : తల

జంగుబట్టింది: తుప్పుబట్టింది

మొగురం : కట్టెస్తంభం

గావురం : ప్రేమ

ఒద్దులు : దినములు

గలుమ : ద్వారము

లగాంచి : జోరుగా

రికాం : తీరిక

సుంసాం : నిశ్శబ్దం

తట్టు : గోనె సంచి

గత్తర : కలరా

తొట్టె : ఊయల

ఇగం : అతి చల్లని

గవాబు : సాక్ష్యం

తాపతాపకు : మాటిమాటికి

పైకం : డబ్బులు

తపుకు : మూత గిన్నె

బుగులు : భయం

సుతారం : సున్నితం

తోలుట : నడుపుట

కోల్యాగ : ఆవుదూడ

సొక్కంపూస: నీతిమంతుడు

బుదగరించుట: బుజ్జగించుట

బరివాత : నగ్నంగ

కోసులు : మైళ్ళు

తనాబ్బి : కప్ బోర్డు

వరపూజ : నిశ్చితార్థం

రయికె : జాకెట్టు

తనాబి : షెల్ఫ్

తంతెలు : మెట్లు

ఆనక్కాయ : సొరకాయ

కలెగూర : తోటకూర

తొక్కు : ఊరగాయ

బుక్కెడు : ఒక ముద్ద

గంటే : గరిటే

గరిమికోటు : రెయిన్ కోటు

గంజు : వంట పాత్ర

రంజన్ : కూజ

నూతి : బావి

గడెంచే : నులకమంచం

అవతల : ఆరు బయట

గొడిసేపు : కాసేపు

నిరుడు యేడు: గత సంవత్సరం

కల్ప : మంగలి పెట్టే

టొక్క : పారిపోవడం

పత్తి : పాళీ

కందిలి : చిన్న దీపం

సోల్తి : జాడ

పొంతన : పోలిక

మోపున : జాగ్రత్తగ

పోగులు : కుప్పలు

ఎటమటం : పొరపాటు

సర్సుట : కొట్టుట

కాన్గి బడి : ప్రైవేటు బడి

లగ్గం : పెళ్ళి

మర్లబడుట : తిరగబడుట

తాషిలి : కీడు

కాంచి : సీటుపై కూర్చోకుండ సైకిల్ తొక్కుట

దడ్లబురి : మగ కోతి

మొస : అధిక శ్వాస

డొక్క : కడుపు

అముడాల : కవల

ఆపతి పడుట: ప్రసవ వేదన

ఇగం : చల్లగ, హిమం

ఇడుపులు : ప్రవేశ ద్వార ప్రాంతం

ఇమానం : ప్రమాణం

ఎనుగు : ముండ్ల కంచె

ఏతులు : హెచ్చులు, గొప్పలు

బగరుకొట్టుట: వేగంగా శ్వాసించుట

కంచె : గడ్డి బీడు

కైలాట్కం : కలహం, కొట్లాట

జిట్టి : దృష్టి

జిమ్మ : జిహ్వ

తుత్తుర్లు : వెంట్రుకలు

దంచుట : దండించుట, కొట్టుట

దంగుట : తఱుగుట

నీయత్ : నిజాయితీ

పాసంగం : మొగ్గు

పురుసత్ : విశ్రాంతి

మిత్తి : వడ్డి

ఆయిటి : తొలకరి

ఇగురు : చిగురు

ఇగురం : వ్యూహం

ఇగ్గుట : సంకోచించుట

ఇచ్చంత్రం : విచిత్రం

ఒళ్ళక్కం : అబద్దం

కువారం : చెడ్డబుద్ధి

కైగట్టుట : కవిత్వం రాయుట

దసుకుట : కుంగుట

నక్కు : అతుకు

నాదాను : బలహీనం

నేఱివడుట : అలసిపోవుట

పతార : పరపతి

పుల్లసీలుట : అలసిపోవుట

బొండిగ : గొంతు

మాల్యం : దయ గలుగుట

మాయిల్యమే: వెంటనే, తొందరగ

మోర్‌దోపు : ప్రమాదకరమైన

తొవ్వ : బాట

మంకు : మొండితనం

నొసలు : నుదురు

దొబ్బు : నెట్టు

దీపంత : ప్రమిద

కాయిసు : ఇష్టం

యాల్ల : సమయం

రౌతు : రాయి

పసిరికెలు : కామెర్లు

పటువ : కుండ

ఉబ్బు : ఉత్సాహం

పెయ్యి : వొళ్ళు

యాష్ట : విసుగు

అంబటియాల : అంటి తాగే సమయం

ఆనగపు కాయ: సోరకాయ

ఇసుర్రాయి : విసురు రాయి

ఉలువచారు : ఉలువ కట్టు

ఎచ్చాలు : గరం మసాలా వస్తువులు

ఎసరు : అన్నం ఉడకడానికి పెట్టుకునే నీరు

ఒత్తి పొయ్యి : పొంత పొయ్యి

కడువ : నీరు తెచ్చుకునే మట్టి కుండ

గాబు : ధాన్యం నిల్వ ఉంచుకొనేందుకు మట్టితో చేసింది.

గుమ్మి : నిల్వ ఉంచుకొనేందుకు ఈత సువ్వలతో అల్లినది.

వత్తు : కట్టెల పొయ్యికి ఆనుకొని వుండే కుండ (వేడినీళ్ళకై ఉపయోగిస్తరు).

కురాడు : బియ్యాన్ని ఉడికించుటకు వాడే, కలి నీళ్ళను నిల్వవుంచే కుండ.

సాయబాన్ : దంపతుల పడకగది.

సానుపు : పొద్దున ఇంటిముందు పేడతో కలిపి చల్లే నీళ్ళు.

గిరుక : బావిలోని నీటిని తోడుటకు ఉపయోగపడేది.

కంచుడు : పులుపు కూరలను వండుటకు వాడే మట్టి కుండ.

గోరు కొయ్యలు : రాత్రివేళ ఆకాశంలో వరుసగా వుండే మూడు నక్షత్రాలు.

ఇకమత్ : ఉపాయం

మిడుకుడు : ఈర్శ

గడ్డపార : మొగులు

శిర్రగోనె : గూటి బిల్ల

సాన్పి : కళ్ళాపి

పొద్మీకి : సాయంకాలం

బుగ్గ : బల్బు

పైలు : ఒకటో తేది

బేస్తారం : గురువారం

ఐతారం : ఆదివారం

బిరాన : తొందరగా

మలాస : ఎక్కువ

పైలం : జాగ్రత్త

ఏంటికి : ఎందుకు

గులగుల : చెక్కిలిగింతలు

అంగి : చొక్కా

నడ్మ : మధ్యలో

ఆల్చం : లేటు

అసంతకు : పక్కకు

సైసు : ఆగు

అద్దాలు : కళ్ళజోడు

అట్లనా : అవునా

ఇల్టెపల్లుడు : ఇల్లరికపు అల్లుడు

తియ్యి : తీయు

శాతాడు : చేతాడు

పోతడు : వెళ్ళగలడు

అస్తడు : వస్తాడు

మొగురం : ఇంటిలో స్తంభం

ఆసం : పైకప్పు కర్ర

నడ్డి : నడుము

చెడ్డి : డ్రాయరు

ఎడ్డి : తెల్విలేని తనం

దుడ్లు : పైసలు

అడ్లు : వరి ధాన్యం

మడి : భూమి గుంట

పుస్తె : తాళి

గుత్త : ఒక్క మొకాన

సగురం : కొప్పుకు జతపరిచేది

అందాద : సుమారు

ఆయిల్ల : క్రితం రాత్రి

కడ్డు : మొండి

నసీవ : అదృష్టం

ఎగిర్తం : తొందర

ఎచ్చిరికం : అతి

బరివాత : నగ్నం

అర్ర : స్టోర్ రూమ్

నిరుడు : క్రితం సంవత్సరం

సై చూడు : రుచి చూడు

ఇమానం : ఒట్టు

పైలం : జాగ్రత్త

పెయిసబ్బు : స్నానం సబ్బు

కుత్తెం : ఇరుకు

బల్లిపాతర : బూజు

బుక్కుట : తినుట

తుట్టి : నష్టం

ఓరకు పెట్టుట: దాచి పెట్టుట

తట్టి : పళ్లెం

మత్తి : పొగరు

ఎకసెక్కాలు : పరాష్కాలు

ఇకిలించుట : నవ్వుట

గలుమ : గడప

కాకిరి బీకిరి : గజిబిజి

బుజ్జగించి : లాలించి

ప్రభోజనం : ఫంక్షన్

గుత్పలు : పెద్ద కర్రలు

దుడ్లు : డబ్బులు

పజీత : సతాయించడం

మెడకొడం : వెంబడి తగలడం

లెంకుట : వెతుకుట

ఊకుట : ఊడ్వడం

లాగం : అలవాటు

ఉల్లెక్కాలు : పరిహాసం

బరివాతల : దిగంబరంగా

శవ్వా : చీచీ

లగ్గం : పెళ్ళి

పట్టగొల్సులు : కాళ్ళ వెండిపట్టీలు

కార్జం : మేక కాలెయం

సోల్‌పూత : వరుసగా

ఉల్లుల్లు : వదులుగా చేయుట

డల్లు : కొద్దిసేపు

లాలపోయుట: స్నానం పోయుట

సల్లు : నీరు కారుట

పాసంగం : బరువులో తేడా

గతుకులు : ఎగుడు దిగుడు

గడ్కోటి : గడియకోసారి

దస్కుట : కుంగిపోవుట

పొతం : చక్కగా అమర్చడం

సనుగు : ఒక వస్తువు

దొరింపు : సమకూర్చుట

సుమీ : హెచ్చరిక చేయడం

నివద్దే : నిజమే

కీస్ పిట్ట : విజిల్

పీక : బూర

చెండు : బంతి

పుడా : ప్యాకెట్

రికాం : తీరిక

సలువలు : చెమటలు

మాడ : తలపై భాగం

ఒంటేలు : మూత్రం

గొట్టు : కఠినమైన

బర్ర : గాయపు మచ్చ

పులగండు : తిండిబోతు

అగడు : అత్యాశ

మార్వానం : రెండో పెళ్ళి

చిలుము : తుప్పు

పుర్సత్ : నిమ్మలం

పిసరు : చిన్నముక్క

పిడాత : అకస్మాత్తుగా

తెరువకు : జోలికి

యాట : గొర్రె/మేక

మొగురం : కర్ర స్తంభం

ఇసురుగ : గొప్పగా

సిన్నగా : మెల్లగా

రంది : బాధ

పసిది : చిన్నది

బోళ్ళు : గిన్నెలు

ఇడుపు : విడాకులు

కారటు : ఉత్తరం

పొద్దుగాల : వేకువ జామున

అగ్గువ : చౌక

బయాన : అడ్వాన్సు

మడిగె : దుకాణం

బీమారి : రోగం

సోల : కిలో

సంత : అంగడి

ఇనాం : బహుమతి

తలె : పళ్ళెం

పత్తాలాట : పేకాట

ముచ్చెట్లు : మాటలు

అక్కెర : అవసరం

ఏశాలు : నాటకాలు

కట్టె సర్సుడు : బిగుసుకుపోవడం

కమిలింది : కందిపోయింది

గద్దరించు : గట్టిగా అరుచు

గట్లనే : అట్లాగే

గతిమెల్ల : దిక్కులేని

గత్తర : కలరా

గర్క : గరిక

గాయింత పని : మిగిలిన పని

గంతే : అంతే

గుత్తేదారు : కాంట్రాక్టరు

గుత్ప : దుడ్డుకర్ర

గొర్రెంక : గోరువంక

గోలం : నీళ్ల తొట్టి

తిత్తి : తోలు సంచి

తువాల : తుండు గుడ్డ

తత్తర : తడబడు

తుంట : దుంగ

తొంట చెయ్యి : ఎడమ చెయ్యి

తోలుడు : నడపడం

తోల్కపోవు : తీసుకెళ్లుుంట : దుంగ

తొంట చెయ్యి : ఎడమ చెయ్యి

తోలుడు : నడపడం

తోల్కపోవు : తీసుకెళ్లు#తెలంగాణా పదకోశం#

తూటు : రంధ్రం

ఏతులు : గొప్పలు

మలుపు : మూల

తాపతాపకు : మాటిమాటికి

జల్ది : త్వరగా

కొత్తలు : డబ్బులు

ఏంచు : లెక్కించు

నాదాన : బలహీనం

నప్పతట్లోడు: పనికి మాలినవాడు

ల్యాగ : ఆవు దూడ

గుపాయించు: జొరబడు

కూకొ : కూర్చో

కూనం : గుర్తు

మడిగ : దుకాణం

పొట్లం : ప్యాకింగ్

బత్తీసలు : అప్పడాలు

పతంగి : గాలిపటం

సోంచాయించు: ఆలోచించు

పయఖాన : టాయిలెట్

మోసంబి : బత్తాయి

అంగూర్ : ద్రాక్ష

కష్‌కష్ : గసాలు

కైంచిపలంగ్ : మడత మంచం

చెత్రి : గొడుగు

కల్యామాకు : కరివేపాకు

మచ్చర్‌దాన్ : దోమతెర

మడుగుబూలు: మురుకులు

జమీర్‌ఖాన్ : భూస్వామి

జాగా : స్థలం

తండా : చల్లని

గర్మి : వేడి

వూకె : ఉట్టిగా

సిలుం : తుప్పు

నియ్యత్ : నిజాయితీ

తపాలు : గిన్నె

తైదలు : రాగులు

పలంగి : మంచము

బలంగ్రి : డ్రాయింగ్ రూం

సల్ప : నున్నని రాయి

దప్పడం : చారు

గెదుముట : పరిగెత్తించుట

తొక్కు : పచ్చడి

కిసా : జేబు

సల్ల : మజ్జిగ

అర్ర : గది

బుడ్డలు : పల్లీలు

గడెం : నాగలి

గాండ్లు : బండి చక్రాలు

కందెన : ఇంధనం

ఉప్పిండి : ఉప్మా

చిమ్ని : బుగ్గదీపం

తపుకు : ప్లేటు

ముగ్గ : చాలా

కందీలు : లాంతరు

బటువు : ఉంగరం

బాండ్లి : మూకుడు

సలాకి : అట్లకాడ

ఈలపీట : కత్తిపీట

గనుపట్ల : గడప దగ్గర

గుండ్లు : రాళ్ళు

సల్వ : చల్లదనం

ఏట కూర : మేక మాంసం

గాలిపంక : ఫ్యాను

షాపలు : చేపలు

సౌంర్త పండుగ: పుష్పాలంకరణ

కుమ్మరావి : కుండలబట్టి

లోట : డబ్బ

ఇడుపు : గోడంచు

సౌరం : క్షవరం

శిబ్బి : తీగల జల్లెడ

తూటు : రంధ్రం

శిరాపురి : పరమాన్నం

తీట : కోపం

పటువ : కుండ

తలె : పల్లెం

పొర్క : చీపురు

సపారం : పందిరి

సర్కార్ ముల్లు: కంపముల్లు

దేవులాడు : వెతుకు

వాగు : నది

సడాకు : రోడ్డు

చిత్పలకాయ: సీతాఫలం

ఏమది : ఏమిటి

లచ్చమ్మ : లక్ష్మమ్మ

రామండెం : రామాయణం

తక్కడి : త్రాసు

గంటె : చెంచా

కాందాని : పరువు

బూగ : తూనీగ

సందుగు : పెట్టె

బిటాయించు: కూర్చోమను

జొన్న గటుక: జొన్న గింజల అన్నం

కంచె : సరిహద్దు

లైయ్ : అతికించే పదార్థం

బాపు : నాన్న

ఆనతి : అభయం

సోలుపు : వరుస

పీనోడు : పెండ్లి కొడుకు

దురస్తు : బాగుచేయు

శిరాలు : మెడ

కందీలు : లాంతరు

ఆర్సీలు : కళ్ళజోడు

మక్కెండ్లు : మొక్కజొన్న

సుట్టాలు : బంధువులు

మాలస : ఎక్కువ

కైకిలి : కూలి

కొయ్‌గూర : గొంగూర

కూడు : అన్నం

అసంత : దూరంగ

సిబ్బి : గుల్ల

పావుడ : పార

సలమల : వేడిలో మరగడం

ఊకో : కాముగా ఉండు

జల్దిరా : తొందరగా రా

తపుకు : మూత

తువ్వాల : చేతి రుమాలు

లాగు : నెక్కరు

కాయిసు : ఇష్టం

బుగులు : భయం

ఉర్కుడు : పరుగెత్తుడు

శానా : చాల

గట్లనే : అలాగే

గిట్లాంటి : ఇలాంటి

బర్కత్ : లాభం

కుసో : కూర్చొండి

తర్జుమా : అనువాదం

నెరసు : చాలా చిన్నదైన

బకాయి : చెల్లించవలసిన మొత్తం

తోఫా : కానుక

ఇలాక : ప్రాంతం

బరాబరి : సరి సమానం

ఉసికే : ఇసుక

తోముట : రుద్దుట

గీరె : గిరక

బొంది : శరీరం

ఉలికిపడుట : అదిరిపడుట

ఈడు : వయసు

జోడు : జంట

కూడు : అన్నం

గోడు : లొల్లి

అల్లుట : పురి వేయుట

నుల్క : మంచానికి అల్లే తాడు

శెల్క : తెల్లభూమి

మొల్క : పుట్టిన మొక్క

శిల్క : చిలుక

పల్కు : మాట్లాడు

ఈతల : ఈవల

ఆతల : ఆవల

తను : అతడు

దిడ్డి ధర్వాజ : మరో ద్వారం

కొట్టం : పశువుల పాక

గూటం : పశువుల కట్టేసే గుంజ

పగ్గం : తాడు

శాయిపత్తి : తేయాకు

పెంక : పెనం

సుంకం : పన్ను

లెంకు : వెతుకు

తొంట చెయ్యి : ఎడమ చెయ్యి

తక్కెడు : ముప్పావు కిలో

దేవులాడు : వెతుకు

నడిమీలకు : మధ్యలకు

పుండు కోరుడు : వివాదాస్పదుడు

పత్యం : నియమాహారం

పాకులాడు : ప్రయత్నించు

పగిటీలి : పగటి పూట

పొడవూత : పొడవునా

పొద్దుగాల : ఉదయం

బరిగె : బెత్తం

బంజరు : ప్రభుత్వ భూమి

దెంకపోవుట : పారిపోవుట

నజీబ్ : అదృష్టం

మాలేస్క : ఎక్కువ

మతులాబ్ : విషయం

మనుండంగ : ప్రాణంతో ఉండగ

సటుక్కున : తొందరగా

సముదాయించుట : నచ్చ జెప్పుట

సైలేని : చక్కగా లేని

ఇకమతు : ఉపాయం

ఎక్క : దీపం

ఆలి : పెండ్లం

దుత్త : చిన్న మట్టి కుండ

ఎళ్ళింది : పోయింది

గైండ్ల : వాకిట్ల

తలగాయిండ్ల: వాకిలి ముందు

అంబలి : జావ

దప్పడం : సాంబారు, పప్పుల పులుసు

కుడుము : ఇడ్లీ

ఎసల : వండులకు ఉపయోగించే కుండ

నాలె : నేల

ఓరకు : పక్కకు

ఒల్లె : చీర

తాతిపారం : మెల్లగ

ఎరుక : తెలుసు

మొరగు : అరచు

అంబాడు : చిన్నపిల్లల పాకుడు

అర్సుకొనుట: పరామర్శించుట

ఊసు : కండ్ల నుండి వచ్చే మలినం

ఎటమటం : అస్తవ్యస్తం

ఎఱ్ఱ : వానపాము

కూడు : అన్నం

చిలుక్కొయ్య: కొక్కెము

గులుగుట : లోలోపల మాట్లాడుట

గువ్వము : గుజ్జు

జీవిలి : చెవిలోని మలినం

జోకు : తూకం

తాంబాళం : పెద్ద పళ్ళెం

నసుకు : చెప్పుటకై వెనకాముందాడుట

నెరి : పూర్తిగా

బీరిపోవు : ఆశ్చర్యపడు

మాగికాలం : పగలు తక్కువగా ఉండే కాలం

వొయ్య : పుస్తకం

సోయి : స్పృహ

బిశాది : విలువ

పతార : పలుకుబడి

పజీత : పరువు

సాపిచ్చుట : తిట్టుట

పస్కలు : కామెర్లు

గౌర : గరాటు

గాసం : దాన

బల్గం : బంధుజనం

సొరికి : సొరంగం

సౌలతు : వసతి

బోలెడు : చాల

ఓపాలి : ఓసారి

యాల్ల : సమయం

కారటు : ఉత్తరం

డోకు : వాంతి

టప్పా : పోస్టు

సూటి : గురి

సోల్తి : జాడ

సోపతి : స్నేహం

ఎర్కలే : జ్ఞాపకం లేదు

ఉత్తగ : ఊరికే

నువద్ది : నిజంగా

పైలం : జాగ్రత్త

శరం : సిగ్గు

ఛిద్రం : రంధ్రం

మతలబు : విషయం

ఎండ్రికాయ : పీత

జబర్‌దస్తీ : బలవంతం

కనరు : వెగటు

ఇడిసిపెట్టు : వదిలిపెట్టు

గత్తర : కలరా

ఇగురం : వివరం

పరదా : తెర

గుర్రు పెట్టుట: గురక పెట్టుట

గులగుల : దురద

గులాం : బానిస

గిచ్చుట : గిల్లుట

పిసరంత : కొద్దిగా

గుత్త : మొత్తం ఒకేసారి

గుండిగ : వెడల్పు మూతి గల ఇత్తడి పాత్ర

శిట్టశిట్ట : తొందరగా

బర్ఖతక్కువ : వృద్దిలేని

వుర్కు : పరుగెత్తు

సర్రున : వెంటనే

మొస : శ్వాస

బుదగరింపు: ఓదార్పు

ఓమానంగా : అతి కష్టంగా

గల్మ : ద్వారం

పొల్ల : అమ్మాయి

ఆయమన్న : ఉన్నదాంట్లో మంచిది

లొల్లి చప్పుడు

ఇషారా : వివరాలు

కారెడ్డెం : మనసులో ఒకటి పైకి ఒకటి చెప్పడం

దూప : దాహం

తొవ్వ : దారి

లగ్గం : పెళ్ళి

సోయి : స్పృహ

ఏసిడి : చెడుకాలం

జరంత : కొద్దిగా

పైలం : పదిలం

యాదుందా : జ్ఞాపకం ఉందా

ఎక్కిరింత : వెక్కిరించుట

సవుసు : ఆగు

చితల్‌పండు : సీతాఫలం

కాలం చేసుడు: మరణించుట

మస్తుగ : మంచిగ

నిరుడు : గత సంవత్సరం

ఎర్కలే : జ్ఞాపకం లేదు

పోవట్టిన : వెళ్తున్న

కూకొ : కూర్చో

పొద్మికి : సాయంత్రం

ఉత్తగ : ఊరకే

బుదగరిచ్చి : బతిలాడి

యాష్ట : విసుగు

తెగదెంపులు: విడాకులు

సాయిత : దంట

లొల్లి : గోల

పాయిద : లాభం

తోడెం : కొంచెం

భేట్ : కలయిక

కీలు : తాళం

జల్ది : త్వరగా

ఫకత్ : ఎల్లప్పుడు

పంఖా : విసనకర్ర

గూసలాట : పొట్లాటా

ఝగడ్ : జగడం

నిత్తె : ప్రతి దినం

గాయి : అల్లరి

సెక : మంట

మస్కున : మసక చీకటిలో

తోగరుపప్పు: కందిపప్పు

అయి : అమ్మ

గాడికా : అక్కడికా

లెంకుట : వెదుకుట

పక్కా : నిశ్చయము

ఉండి : వరకట్నం

లాగు : నెక్కరు

బుడ్డోడు : చిన్నవాడు

మెత్త : దిండు

అడ్డెనిగా : భోజన స్లాండు

పదిలెము : క్షేమం

సర్వపిండి : కారం రొట్టె

బొక్కెన : నీరుతోడే బక్కెట్

వొర్రకు : అరువకు

గౌసెను : దిండు కవరు

కైకిలి : కూలీ

చెల్క : వర్షధార పొలం

గౌడి : కోట

ముల్లె : మూట

దర్వాజ : తలుపు

కొట్టము : గోశాల

తనాబ్బి : షెల్పు

ముంత : చెంబు

ఉరుకు : పరుగెత్తు

ఆత్రము : తొందర

సౌసు : ఆగు

శిబ్బి : అన్నం వంపే మూత

తల్లి గుంజ : పెళ్ళి పందిరికి తల్లి వంటిది

లగ్గం : పెండ్లి

నాగెల్లి : నాగవెల్లి

పైలము : జాగ్రత్త

దౌతి : సిరాబుడ్డి

ఎగిర్త : తొందర

అడ్లు : వరిధాన్యం

పుస్తె : తాళి

నొసలు : లలాటము

తోల్త : పంపిస్త

బాట : దారి

లెంకు : వెతుకు

మంకు : బుద్ధిమాంద్యం

పత్త : చిరునామా

ఇకమత్ : తెల్వి

తకరారు : సతాయించుడు

తోడం : కొంచెం

పడిశం : సర్ధి

బలుపు : మదము

కండువ : టవల్

అంగి : చొక్కా

బౌగొనె : గిన్నె

బువ్వ : అన్నం

ఎయ్యి : పెట్టు

ఎక్క : దీపం

గూడు : సెల్ఫ్

నెత్తి : తల

వర్రుడు : బాగా మాట్లాడు

ఉరికిరా : పరిగెత్తుకుని రా

మాలెసా : బాగా

మడిగెలు : షెట్టర్లు

నూకు : వుడ్చుడు

ఉబ్బర : ఉక్కపోత

యాడికి : ఎక్కడికి

కుకొ : కూర్చుండు

జర ఆగు : కొద్దిగుండు

కంకలు : ఎడ్లు

మొగులు : ఆకాశం

నెత్తి : తల

ఇకమతు : ఉపాయం

మలగడం : తిరగడం

దబ్బన : తొందర

మారాజ్ : పూజారి

లడిక : గరాటు

శారాన : పావుల

బారాన : మూడు పావులాలు

కుర్స : పొట్టి

మోటు : గడుసు

గోసి : పంచ

బాపు : తండ్రి

కాక : బాబాయి

పెదబాపు : పెద్ద నాన్న

పెద్దాయి : పెద్దమ్మ

యారాలు : తోటి కోడలు

సడ్డకుడు : తోడల్లుడు

సాలెగాడు : బావమర్ది

తమ్మి : తమ్ముడు

దన్ననరా : త్వరగా రా

జల్దిరా : జెప్పున రా

ఊకో : ఆగు

సోపాల : ఒడి

ఓమాడి : పొదుపు

పురాత : పూర్తిగా

పైలంగరా : మెల్లగ రా

ఆడికేంచి : అక్కడి నుండి

లగు : బలుపు

పరేషాన్ : అలసట

ఇమ్మతి : సాయం

ఇమాకత్ : గర్వం

జాతర : తీర్ధం

పనుగడి : కొష్టం దరువాజ

సిడీలు : మెట్లు

తట్టి : పళ్ళెం

ఊరబిస్క : ఊరపిచ్చుక

ఆవలికి : బయటకు

పాయిరం : పావురం

ఆయేటిబూనంగ : తొలకరి

సడుగు : రోడ్డు

దొరింపు : మార్గం

కుందాపన : దిగులు

పిడుస : ముద్ద

దుబ్బ : మట్టి

చెండు : బంతి

బగ్గ : బాగా

బొచ్చెడు : చాలా

యాపాకులు: వేపాకులు

గాయిదోడు : ఆవారా

నడిమిట్ల : మధ్యన

సూరు : చూరు

పయ్య : చక్రం

ఒంటేలు : మూత్రం

రాతెండి : అల్యూమినియం

బర్మా : రంధ్రాలు చేసే సాధనం

ఇగురం : ఉపాయం

దిడ్డి : కిటికీ

ఇల వరుస : పద్ధతి

బుట్టాలు : లోలాకులు

గరిమి : వేడి

కచ్చురం : ఎడ్ల బండి

పెనిమిటి : భర్త

అర్ర : గది

గలుమ : తలుపు

తల్వాలు : తలంబ్రాలు

పరాశికం : నవ్వులాట

మబ్బుల : వేకువ జామున

చిడిమెల : తొందరగా

- రొడ్డ రవీందర్, మంచిర్యాల

కాపాయం : పొదుపు

యవ్వారం : వ్యవహారం

కైకిలి : కూలి

అలిమిబలిమి: ఇష్టాయిష్టాలు

మనాది : బెంగ

ఎటమటం : బెడిసికొట్టు

మొగులు : ఆకాశం

రంది : దిగులు

సడుగు : తొవ్వ

బాలకాలి : పిల్ల చేష్టలు

అగ్వ : చౌక

గాడ్పు : గాలి

ఇంగలం : నిప్పు

మాల్‌గాడి : గూడ్సు బండి

ఎక్వ తక్వ : హెచ్చుతగ్గులు

గిర్వి : తాకట్టు

కొలువు : నౌకరు

పాలోళ్ళు : దాయాదులు

పొద్దుగూకి : సాయంత్రం

నెత్తి : తల

జంగుబట్టింది: తుప్పుబట్టింది

మొగురం : కట్టెస్తంభం

గావురం : ప్రేమ

ఒద్దులు : దినములు

గలుమ : ద్వారము

లగాంచి : జోరుగా

రికాం : తీరిక

సుంసాం : నిశ్శబ్దం

తట్టు : గోనె సంచి

గత్తర : కలరా

తొట్టె : ఊయల

ఇగం : అతి చల్లని

గవాబు : సాక్ష్యం

తాపతాపకు : మాటిమాటికి

పైకం : డబ్బులు

తపుకు : మూత గిన్నె

బుగులు : భయం

సుతారం : సున్నితం

తోలుట : నడుపుట

కోల్యాగ : ఆవుదూడ

సొక్కంపూస: నీతిమంతుడు

బుదగరించుట: బుజ్జగించుట

బరివాత : నగ్నంగ

కోసులు : మైళ్ళు

తనాబ్బి : కప్ బోర్డు

వరపూజ : నిశ్చితార్థం

రయికె : జాకెట్టు

తనాబి : షెల్ఫ్

తంతెలు : మెట్లు

ఆనక్కాయ : సొరకాయ

కలెగూర : తోటకూర

తొక్కు : ఊరగాయ

బుక్కెడు : ఒక ముద్ద

గంటే : గరిటే

గరిమికోటు : రెయిన్ కోటు

గంజు : వంట పాత్ర

రంజన్ : కూజ

నూతి : బావి

గడెంచే : నులకమంచం

అవతల : ఆరు బయట

గొడిసేపు : కాసేపు

నిరుడు యేడు: గత సంవత్సరం

కల్ప : మంగలి పెట్టే

టొక్క : పారిపోవడం

పత్తి : పాళీ

కందిలి : చిన్న దీపం

సోల్తి : జాడ

పొంతన : పోలిక

మోపున : జాగ్రత్తగ

పోగులు : కుప్పలు

ఎటమటం : పొరపాటు

సర్సుట : కొట్టుట

కాన్గి బడి : ప్రైవేటు బడి

లగ్గం : పెళ్ళి

మర్లబడుట : తిరగబడుట

తాషిలి : కీడు

కాంచి : సీటుపై కూర్చోకుండ సైకిల్ తొక్కుట

దడ్లబురి : మగ కోతి

మొస : అధిక శ్వాస

డొక్క : కడుపు

అముడాల : కవల

ఆపతి పడుట: ప్రసవ వేదన

ఇగం : చల్లగ, హిమం

ఇడుపులు : ప్రవేశ ద్వార ప్రాంతం

ఇమానం : ప్రమాణం

ఎనుగు : ముండ్ల కంచె

ఏతులు : హెచ్చులు, గొప్పలు

బగరుకొట్టుట: వేగంగా శ్వాసించుట

కంచె : గడ్డి బీడు

కైలాట్కం : కలహం, కొట్లాట

జిట్టి : దృష్టి

జిమ్మ : జిహ్వ

తుత్తుర్లు : వెంట్రుకలు

దంచుట : దండించుట, కొట్టుట

దంగుట : తఱుగుట

నీయత్ : నిజాయితీ

పాసంగం : మొగ్గు

పురుసత్ : విశ్రాంతి

మిత్తి : వడ్డి

ఆయిటి : తొలకరి

ఇగురు : చిగురు

ఇగురం : వ్యూహం

ఇగ్గుట : సంకోచించుట

ఇచ్చంత్రం : విచిత్రం

ఒళ్ళక్కం : అబద్దం

కువారం : చెడ్డబుద్ధి

కైగట్టుట : కవిత్వం రాయుట

దసుకుట : కుంగుట

నక్కు : అతుకు

నాదాను : బలహీనం

నేఱివడుట : అలసిపోవుట

పతార : పరపతి

పుల్లసీలుట : అలసిపోవుట

బొండిగ : గొంతు

మాల్యం : దయ గలుగుట

మాయిల్యమే: వెంటనే, తొందరగ

మోర్‌దోపు : ప్రమాదకరమైన

తొవ్వ : బాట

మంకు : మొండితనం

నొసలు : నుదురు

దొబ్బు : నెట్టు

దీపంత : ప్రమిద

కాయిసు : ఇష్టం

యాల్ల : సమయం

రౌతు : రాయి

పసిరికెలు : కామెర్లు

పటువ : కుండ

ఉబ్బు : ఉత్సాహం

పెయ్యి : వొళ్ళు

యాష్ట : విసుగు

అంబటియాల : అంటి తాగే సమయం

ఆనగపు కాయ: సోరకాయ

ఇసుర్రాయి : విసురు రాయి

ఉలువచారు : ఉలువ కట్టు

ఎచ్చాలు : గరం మసాలా వస్తువులు

ఎసరు : అన్నం ఉడకడానికి పెట్టుకునే నీరు

ఒత్తి పొయ్యి : పొంత పొయ్యి

కడువ : నీరు తెచ్చుకునే మట్టి కుండ

గాబు : ధాన్యం నిల్వ ఉంచుకొనేందుకు మట్టితో చేసింది.

గుమ్మి : నిల్వ ఉంచుకొనేందుకు ఈత సువ్వలతో అల్లినది.

వత్తు : కట్టెల పొయ్యికి ఆనుకొని వుండే కుండ (వేడినీళ్ళకై ఉపయోగిస్తరు).

కురాడు : బియ్యాన్ని ఉడికించుటకు వాడే, కలి నీళ్ళను నిల్వవుంచే కుండ.

సాయబాన్ : దంపతుల పడకగది.

సానుపు : పొద్దున ఇంటిముందు పేడతో కలిపి చల్లే నీళ్ళు.

గిరుక : బావిలోని నీటిని తోడుటకు ఉపయోగపడేది.

కంచుడు : పులుపు కూరలను వండుటకు వాడే మట్టి కుండ.

గోరు కొయ్యలు : రాత్రివేళ ఆకాశంలో వరుసగా వుండే మూడు నక్షత్రాలు.

ఇకమత్ : ఉపాయం

మిడుకుడు : ఈర్శ

గడ్డపార : మొగులు

శిర్రగోనె : గూటి బిల్ల

సాన్పి : కళ్ళాపి

పొద్మీకి : సాయంకాలం

బుగ్గ : బల్బు

పైలు : ఒకటో తేది

బేస్తారం : గురువారం

ఐతారం : ఆదివారం

బిరాన : తొందరగా

మలాస : ఎక్కువ

పైలం : జాగ్రత్త

ఏంటికి : ఎందుకు

గులగుల : చెక్కిలిగింతలు

అంగి : చొక్కా

నడ్మ : మధ్యలో

ఆల్చం : లేటు

అసంతకు : పక్కకు

సైసు : ఆగు

అద్దాలు : కళ్ళజోడు

అట్లనా : అవునా

ఇల్టెపల్లుడు : ఇల్లరికపు అల్లుడు

తియ్యి : తీయు

శాతాడు : చేతాడు

పోతడు : వెళ్ళగలడు

అస్తడు : వస్తాడు

మొగురం : ఇంటిలో స్తంభం

ఆసం : పైకప్పు కర్ర

నడ్డి : నడుము

చెడ్డి : డ్రాయరు

ఎడ్డి : తెల్విలేని తనం

దుడ్లు : పైసలు

అడ్లు : వరి ధాన్యం

మడి : భూమి గుంట

పుస్తె : తాళి

గుత్త : ఒక్క మొకాన

సగురం : కొప్పుకు జతపరిచేది

అందాద : సుమారు

ఆయిల్ల : క్రితం రాత్రి

కడ్డు : మొండి

నసీవ : అదృష్టం

ఎగిర్తం : తొందర

ఎచ్చిరికం : అతి

బరివాత : నగ్నం

అర్ర : స్టోర్ రూమ్

నిరుడు : క్రితం సంవత్సరం

సై చూడు : రుచి చూడు

ఇమానం : ఒట్టు

పైలం : జాగ్రత్త

పెయిసబ్బు : స్నానం సబ్బు

కుత్తెం : ఇరుకు

బల్లిపాతర : బూజు

బుక్కుట : తినుట

తుట్టి : నష్టం

ఓరకు పెట్టుట: దాచి పెట్టుట

తట్టి : పళ్లెం

మత్తి : పొగరు

ఎకసెక్కాలు : పరాష్కాలు

ఇకిలించుట : నవ్వుట

గలుమ : గడప

కాకిరి బీకిరి : గజిబిజి

బుజ్జగించి : లాలించి

ప్రభోజనం : ఫంక్షన్

గుత్పలు : పెద్ద కర్రలు

దుడ్లు : డబ్బులు

పజీత : సతాయించడం

మెడకొడం : వెంబడి తగలడం

లెంకుట : వెతుకుట

ఊకుట : ఊడ్వడం

లాగం : అలవాటు

ఉల్లెక్కాలు : పరిహాసం

బరివాతల : దిగంబరంగా

శవ్వా : చీచీ

లగ్గం : పెళ్ళి

పట్టగొల్సులు : కాళ్ళ వెండిపట్టీలు

కార్జం : మేక కాలెయం

సోల్‌పూత : వరుసగా

ఉల్లుల్లు : వదులుగా చేయుట

డల్లు : కొద్దిసేపు

లాలపోయుట: స్నానం పోయుట

సల్లు : నీరు కారుట

పాసంగం : బరువులో తేడా

గతుకులు : ఎగుడు దిగుడు

గడ్కోటి : గడియకోసారి

దస్కుట : కుంగిపోవుట

పొతం : చక్కగా అమర్చడం

సనుగు : ఒక వస్తువు

దొరింపు : సమకూర్చుట

సుమీ : హెచ్చరిక చేయడం

నివద్దే : నిజమే

కీస్ పిట్ట : విజిల్

పీక : బూర

చెండు : బంతి

పుడా : ప్యాకెట్

రికాం : తీరిక

సలువలు : చెమటలు

మాడ : తలపై భాగం

ఒంటేలు : మూత్రం

గొట్టు : కఠినమైన

బర్ర : గాయపు మచ్చ

పులగండు : తిండిబోతు

అగడు : అత్యాశ

మార్వానం : రెండో పెళ్ళి

చిలుము : తుప్పు

పుర్సత్ : నిమ్మలం

పిసరు : చిన్నముక్క

పిడాత : అకస్మాత్తుగా

తెరువకు : జోలికి

యాట : గొర్రె/మేక

మొగురం : కర్ర స్తంభం

ఇసురుగ : గొప్పగా

సిన్నగా : మెల్లగా

రంది : బాధ

పసిది : చిన్నది

బోళ్ళు : గిన్నెలు

ఇడుపు : విడాకులు

కారటు : ఉత్తరం

పొద్దుగాల : వేకువ జామున

అగ్గువ : చౌక

బయాన : అడ్వాన్సు

మడిగె : దుకాణం

బీమారి : రోగం

సోల : కిలో

సంత : అంగడి

ఇనాం : బహుమతి

తలె : పళ్ళెం

పత్తాలాట : పేకాట

ముచ్చెట్లు : మాటలు

అక్కెర : అవసరం

ఏశాలు : నాటకాలు

కట్టె సర్సుడు : బిగుసుకుపోవడం

కమిలింది : కందిపోయింది

గద్దరించు : గట్టిగా అరుచు

గట్లనే : అట్లాగే

గతిమెల్ల : దిక్కులేని

గత్తర : కలరా

గర్క : గరిక

గాయింత పని : మిగిలిన పని

గంతే : అంతే

గుత్తేదారు : కాంట్రాక్టరు

గుత్ప : దుడ్డుకర్ర

గొర్రెంక : గోరువంక

గోలం : నీళ్ల తొట్టి

తిత్తి : తోలు సంచి

తువాల : తుండు గుడ్డ

తత్తర : తడబడు

తతెలంగాణా పదకోశం

తూటు : రంధ్రం

ఏతులు : గొప్పలు

మలుపు : మూల

తాపతాపకు : మాటిమాటికి

జల్ది : త్వరగా

కొత్తలు : డబ్బులు

ఏంచు : లెక్కించు

నాదాన : బలహీనం

నప్పతట్లోడు: పనికి మాలినవాడు

ల్యాగ : ఆవు దూడ

గుపాయించు: జొరబడు

కూకొ : కూర్చో

కూనం : గుర్తు

మడిగ : దుకాణం

పొట్లం : ప్యాకింగ్

బత్తీసలు : అప్పడాలు

పతంగి : గాలిపటం

సోంచాయించు: ఆలోచించు

పయఖాన : టాయిలెట్

మోసంబి : బత్తాయి

అంగూర్ : ద్రాక్ష

కష్‌కష్ : గసాలు

కైంచిపలంగ్ : మడత మంచం

చెత్రి : గొడుగు

కల్యామాకు : కరివేపాకు

మచ్చర్‌దాన్ : దోమతెర

మడుగుబూలు: మురుకులు

జమీర్‌ఖాన్ : భూస్వామి

జాగా : స్థలం

తండా : చల్లని

గర్మి : వేడి

వూకె : ఉట్టిగా

సిలుం : తుప్పు

నియ్యత్ : నిజాయితీ

తపాలు : గిన్నె

తైదలు : రాగులు

పలంగి : మంచము

బలంగ్రి : డ్రాయింగ్ రూం

సల్ప : నున్నని రాయి

దప్పడం : చారు

గెదుముట : పరిగెత్తించుట

తొక్కు : పచ్చడి

కిసా : జేబు

సల్ల : మజ్జిగ

అర్ర : గది

బుడ్డలు : పల్లీలు

గడెం : నాగలి

గాండ్లు : బండి చక్రాలు

కందెన : ఇంధనం

ఉప్పిండి : ఉప్మా

చిమ్ని : బుగ్గదీపం

తపుకు : ప్లేటు

ముగ్గ : చాలా

కందీలు : లాంతరు

బటువు : ఉంగరం

బాండ్లి : మూకుడు

సలాకి : అట్లకాడ

ఈలపీట : కత్తిపీట

గనుపట్ల : గడప దగ్గర

గుండ్లు : రాళ్ళు

సల్వ : చల్లదనం

ఏట కూర : మేక మాంసం

గాలిపంక : ఫ్యాను

షాపలు : చేపలు

సౌంర్త పండుగ: పుష్పాలంకరణ

కుమ్మరావి : కుండలబట్టి

లోట : డబ్బ

ఇడుపు : గోడంచు

సౌరం : క్షవరం

శిబ్బి : తీగల జల్లెడ

తూటు : రంధ్రం

శిరాపురి : పరమాన్నం

తీట : కోపం

పటువ : కుండ

తలె : పల్లెం

పొర్క : చీపురు

సపారం : పందిరి

సర్కార్ ముల్లు: కంపముల్లు

దేవులాడు : వెతుకు

వాగు : నది

సడాకు : రోడ్డు

చిత్పలకాయ: సీతాఫలం

ఏమది : ఏమిటి

లచ్చమ్మ : లక్ష్మమ్మ

రామండెం : రామాయణం

తక్కడి : త్రాసు

గంటె : చెంచా

కాందాని : పరువు

బూగ : తూనీగ

సందుగు : పెట్టె

బిటాయించు: కూర్చోమను

జొన్న గటుక: జొన్న గింజల అన్నం

కంచె : సరిహద్దు

లైయ్ : అతికించే పదార్థం

బాపు : నాన్న

ఆనతి : అభయం

సోలుపు : వరుస

పీనోడు : పెండ్లి కొడుకు

దురస్తు : బాగుచేయు

శిరాలు : మెడ

కందీలు : లాంతరు

ఆర్సీలు : కళ్ళజోడు

మక్కెండ్లు : మొక్కజొన్న

సుట్టాలు : బంధువులు

మాలస : ఎక్కువ

కైకిలి : కూలి

కొయ్‌గూర : గొంగూర

కూడు : అన్నం

అసంత : దూరంగ

సిబ్బి : గుల్ల

పావుడ : పార

సలమల : వేడిలో మరగడం

ఊకో : కాముగా ఉండు

జల్దిరా : తొందరగా రా

తపుకు : మూత

తువ్వాల : చేతి రుమాలు

లాగు : నెక్కరు

కాయిసు : ఇష్టం

బుగులు : భయం

ఉర్కుడు : పరుగెత్తుడు

శానా : చాల

గట్లనే : అలాగే

గిట్లాంటి : ఇలాంటి

బర్కత్ : లాభం

కుసో : కూర్చొండి

తర్జుమా : అనువాదం

నెరసు : చాలా చిన్నదైన

బకాయి : చెల్లించవలసిన మొత్తం

తోఫా : కానుక

ఇలాక : ప్రాంతం

బరాబరి : సరి సమానం

ఉసికే : ఇసుక

తోముట : రుద్దుట

గీరె : గిరక

బొంది : శరీరం

ఉలికిపడుట : అదిరిపడుట

ఈడు : వయసు

జోడు : జంట

కూడు : అన్నం

గోడు : లొల్లి

అల్లుట : పురి వేయుట

నుల్క : మంచానికి అల్లే తాడు

శెల్క : తెల్లభూమి

మొల్క : పుట్టిన మొక్క

శిల్క : చిలుక

పల్కు : మాట్లాడు

ఈతల : ఈవల

ఆతల : ఆవల

తను : అతడు

దిడ్డి ధర్వాజ : మరో ద్వారం

కొట్టం : పశువుల పాక

గూటం : పశువుల కట్టేసే గుంజ

పగ్గం : తాడు

శాయిపత్తి : తేయాకు

పెంక : పెనం

సుంకం : పన్ను

లెంకు : వెతుకు

తొంట చెయ్యి : ఎడమ చెయ్యి

తక్కెడు : ముప్పావు కిలో

దేవులాడు : వెతుకు

నడిమీలకు : మధ్యలకు

పుండు కోరుడు : వివాదాస్పదుడు

పత్యం : నియమాహారం

పాకులాడు : ప్రయత్నించు

పగిటీలి : పగటి పూట

పొడవూత : పొడవునా

పొద్దుగాల : ఉదయం

బరిగె : బెత్తం

బంజరు : ప్రభుత్వ భూమి

దెంకపోవుట : పారిపోవుట

నజీబ్ : అదృష్టం

మాలేస్క : ఎక్కువ

మతులాబ్ : విషయం

మనుండంగ : ప్రాణంతో ఉండగ

సటుక్కున : తొందరగా

సముదాయించుట : నచ్చ జెప్పుట

సైలేని : చక్కగా లేని

ఇకమతు : ఉపాయం

ఎక్క : దీపం

ఆలి : పెండ్లం

దుత్త : చిన్న మట్టి కుండ

ఎళ్ళింది : పోయింది

గైండ్ల : వాకిట్ల

తలగాయిండ్ల: వాకిలి ముందు

అంబలి : జావ

దప్పడం : సాంబారు, పప్పుల పులుసు

కుడుము : ఇడ్లీ

ఎసల : వండులకు ఉపయోగించే కుండ

నాలె : నేల

ఓరకు : పక్కకు

ఒల్లె : చీర

తాతిపారం : మెల్లగ

ఎరుక : తెలుసు

మొరగు : అరచు

అంబాడు : చిన్నపిల్లల పాకుడు

అర్సుకొనుట: పరామర్శించుట

ఊసు : కండ్ల నుండి వచ్చే మలినం

ఎటమటం : అస్తవ్యస్తం

ఎఱ్ఱ : వానపాము

కూడు : అన్నం

చిలుక్కొయ్య: కొక్కెము

గులుగుట : లోలోపల మాట్లాడుట

గువ్వము : గుజ్జు

జీవిలి : చెవిలోని మలినం

జోకు : తూకం

తాంబాళం : పెద్ద పళ్ళెం

నసుకు : చెప్పుటకై వెనకాముందాడుట

నెరి : పూర్తిగా

బీరిపోవు : ఆశ్చర్యపడు

మాగికాలం : పగలు తక్కువగా ఉండే కాలం

వొయ్య : పుస్తకం

సోయి : స్పృహ

బిశాది : విలువ

పతార : పలుకుబడి

పజీత : పరువు

సాపిచ్చుట : తిట్టుట

పస్కలు : కామెర్లు

గౌర : గరాటు

గాసం : దాన

బల్గం : బంధుజనం

సొరికి : సొరంగం

సౌలతు : వసతి

బోలెడు : చాల

ఓపాలి : ఓసారి

యాల్ల : సమయం

కారటు : ఉత్తరం

డోకు : వాంతి

టప్పా : పోస్టు

సూటి : గురి

సోల్తి : జాడ

సోపతి : స్నేహం

ఎర్కలే : జ్ఞాపకం లేదు

ఉత్తగ : ఊరికే

నువద్ది : నిజంగా

పైలం : జాగ్రత్త

శరం : సిగ్గు

ఛిద్రం : రంధ్రం

మతలబు : విషయం

ఎండ్రికాయ : పీత

జబర్‌దస్తీ : బలవంతం

కనరు : వెగటు

ఇడిసిపెట్టు : వదిలిపెట్టు

గత్తర : కలరా

ఇగురం : వివరం

పరదా : తెర

గుర్రు పెట్టుట: గురక పెట్టుట

గులగుల : దురద

గులాం : బానిస

గిచ్చుట : గిల్లుట

పిసరంత : కొద్దిగా

గుత్త : మొత్తం ఒకేసారి

గుండిగ : వెడల్పు మూతి గల ఇత్తడి పాత్ర

శిట్టశిట్ట : తొందరగా

బర్ఖతక్కువ : వృద్దిలేని

వుర్కు : పరుగెత్తు

సర్రున : వెంటనే

మొస : శ్వాస

బుదగరింపు: ఓదార్పు

ఓమానంగా : అతి కష్టంగా

గల్మ : ద్వారం

పొల్ల : అమ్మాయి

ఆయమన్న : ఉన్నదాంట్లో మంచిది

లొల్లి చప్పుడు

ఇషారా : వివరాలు

కారెడ్డెం : మనసులో ఒకటి పైకి ఒకటి చెప్పడం

దూప : దాహం

తొవ్వ : దారి

లగ్గం : పెళ్ళి

సోయి : స్పృహ

ఏసిడి : చెడుకాలం

జరంత : కొద్దిగా

పైలం : పదిలం

యాదుందా : జ్ఞాపకం ఉందా

ఎక్కిరింత : వెక్కిరించుట

సవుసు : ఆగు

చితల్‌పండు : సీతాఫలం

కాలం చేసుడు: మరణించుట

మస్తుగ : మంచిగ

నిరుడు : గత సంవత్సరం

ఎర్కలే : జ్ఞాపకం లేదు

పోవట్టిన : వెళ్తున్న

కూకొ : కూర్చో

పొద్మికి : సాయంత్రం

ఉత్తగ : ఊరకే

బుదగరిచ్చి : బతిలాడి

యాష్ట : విసుగు

తెగదెంపులు: విడాకులు

సాయిత : దంట

లొల్లి : గోల

పాయిద : లాభం

తోడెం : కొంచెం

భేట్ : కలయిక

కీలు : తాళం

జల్ది : త్వరగా

ఫకత్ : ఎల్లప్పుడు

పంఖా : విసనకర్ర

గూసలాట : పొట్లాటా

ఝగడ్ : జగడం

నిత్తె : ప్రతి దినం

గాయి : అల్లరి

సెక : మంట

మస్కున : మసక చీకటిలో

తోగరుపప్పు: కందిపప్పు

అయి : అమ్మ

గాడికా : అక్కడికా

లెంకుట : వెదుకుట

పక్కా : నిశ్చయము

ఉండి : వరకట్నం

లాగు : నెక్కరు

బుడ్డోడు : చిన్నవాడు

మెత్త : దిండు

అడ్డెనిగా : భోజన స్లాండు

పదిలెము : క్షేమం

సర్వపిండి : కారం రొట్టె

బొక్కెన : నీరుతోడే బక్కెట్

వొర్రకు : అరువకు

గౌసెను : దిండు కవరు

కైకిలి : కూలీ

చెల్క : వర్షధార పొలం

గౌడి : కోట

ముల్లె : మూట

దర్వాజ : తలుపు

కొట్టము : గోశాల

తనాబ్బి : షెల్పు

ముంత : చెంబు

ఉరుకు : పరుగెత్తు

ఆత్రము : తొందర

సౌసు : ఆగు

శిబ్బి : అన్నం వంపే మూత

తల్లి గుంజ : పెళ్ళి పందిరికి తల్లి వంటిది

లగ్గం : పెండ్లి

నాగెల్లి : నాగవెల్లి

పైలము : జాగ్రత్త

దౌతి : సిరాబుడ్డి

ఎగిర్త : తొందర

అడ్లు : వరిధాన్యం

పుస్తె : తాళి

నొసలు : లలాటము

తోల్త : పంపిస్త

బాట : దారి

లెంకు : వెతుకు

మంకు : బుద్ధిమాంద్యం

పత్త : చిరునామా

ఇకమత్ : తెల్వి

తకరారు : సతాయించుడు

తోడం : కొంచెం

పడిశం : సర్ధి

బలుపు : మదము

కండువ : టవల్

అంగి : చొక్కా

బౌగొనె : గిన్నె

బువ్వ : అన్నం

ఎయ్యి : పెట్టు

ఎక్క : దీపం

గూడు : సెల్ఫ్

నెత్తి : తల

వర్రుడు : బాగా మాట్లాడు

ఉరికిరా : పరిగెత్తుకుని రా

మాలెసా : బాగా

మడిగెలు : షెట్టర్లు

నూకు : వుడ్చుడు

ఉబ్బర : ఉక్కపోత

యాడికి : ఎక్కడికి

కుకొ : కూర్చుండు

జర ఆగు : కొద్దిగుండు

కంకలు : ఎడ్లు

మొగులు : ఆకాశం

నెత్తి : తల

ఇకమతు : ఉపాయం

మలగడం : తిరగడం

దబ్బన : తొందర

మారాజ్ : పూజారి

లడిక : గరాటు

శారాన : పావుల

బారాన : మూడు పావులాలు

కుర్స : పొట్టి

మోటు : గడుసు

గోసి : పంచ

బాపు : తండ్రి

కాక : బాబాయి

పెదబాపు : పెద్ద నాన్న

పెద్దాయి : పెద్దమ్మ

యారాలు : తోటి కోడలు

సడ్డకుడు : తోడల్లుడు

సాలెగాడు : బావమర్ది

తమ్మి : తమ్ముడు

దన్ననరా : త్వరగా రా

జల్దిరా : జెప్పున రా

ఊకో : ఆగు

సోపాల : ఒడి

ఓమాడి : పొదుపు

పురాత : పూర్తిగా

పైలంగరా : మెల్లగ రా

ఆడికేంచి : అక్కడి నుండి

లగు : బలుపు

పరేషాన్ : అలసట

ఇమ్మతి : సాయం

ఇమాకత్ : గర్వం

జాతర : తీర్ధం

పనుగడి : కొష్టం దరువాజ

సిడీలు : మెట్లు

తట్టి : పళ్ళెం

ఊరబిస్క : ఊరపిచ్చుక

ఆవలికి : బయటకు

పాయిరం : పావురం

ఆయేటిబూనంగ : తొలకరి

సడుగు : రోడ్డు

దొరింపు : మార్గం

కుందాపన : దిగులు

పిడుస : ముద్ద

దుబ్బ : మట్టి

చెండు : బంతి

బగ్గ : బాగా

బొచ్చెడు : చాలా

యాపాకులు: వేపాకులు

గాయిదోడు : ఆవారా

నడిమిట్ల : మధ్యన

సూరు : చూరు

పయ్య : చక్రం

ఒంటేలు : మూత్రం

రాతెండి : అల్యూమినియం

బర్మా : రంధ్రాలు చేసే సాధనం

ఇగురం : ఉపాయం

దిడ్డి : కిటికీ

ఇల వరుస : పద్ధతి

బుట్టాలు : లోలాకులు

గరిమి : వేడి

కచ్చురం : ఎడ్ల బండి

పెనిమిటి : భర్త

అర్ర : గది

గలుమ : తలుపు

తల్వాలు : తలంబ్రాలు

పరాశికం : నవ్వులాట

మబ్బుల : వేకువ జామున

చిడిమెల : తొందరగా

- రొడ్డ రవీందర్, మంచిర్యాల

కాపాయం : పొదుపు

యవ్వారం : వ్యవహారం

కైకిలి : కూలి

అలిమిబలిమి: ఇష్టాయిష్టాలు

మనాది : బెంగ

ఎటమటం : బెడిసికొట్టు

మొగులు : ఆకాశం

రంది : దిగులు

సడుగు : తొవ్వ

బాలకాలి : పిల్ల చేష్టలు

అగ్వ : చౌక

గాడ్పు : గాలి

ఇంగలం : నిప్పు

మాల్‌గాడి : గూడ్సు బండి

ఎక్వ తక్వ : హెచ్చుతగ్గులు

గిర్వి : తాకట్టు

కొలువు : నౌకరు

పాలోళ్ళు : దాయాదులు

పొద్దుగూకి : సాయంత్రం

నెత్తి : తల

జంగుబట్టింది: తుప్పుబట్టింది

మొగురం : కట్టెస్తంభం

గావురం : ప్రేమ

ఒద్దులు : దినములు

గలుమ : ద్వారము

లగాంచి : జోరుగా

రికాం : తీరిక

సుంసాం : నిశ్శబ్దం

తట్టు : గోనె సంచి

గత్తర : కలరా

తొట్టె : ఊయల

ఇగం : అతి చల్లని

గవాబు : సాక్ష్యం

తాపతాపకు : మాటిమాటికి

పైకం : డబ్బులు

తపుకు : మూత గిన్నె

బుగులు : భయం

సుతారం : సున్నితం

తోలుట : నడుపుట

కోల్యాగ : ఆవుదూడ

సొక్కంపూస: నీతిమంతుడు

బుదగరించుట: బుజ్జగించుట

బరివాత : నగ్నంగ

కోసులు : మైళ్ళు

తనాబ్బి : కప్ బోర్డు

వరపూజ : నిశ్చితార్థం

రయికె : జాకెట్టు

తనాబి : షెల్ఫ్

తంతెలు : మెట్లు

ఆనక్కాయ : సొరకాయ

కలెగూర : తోటకూర

తొక్కు : ఊరగాయ

బుక్కెడు : ఒక ముద్ద

గంటే : గరిటే

గరిమికోటు : రెయిన్ కోటు

గంజు : వంట పాత్ర

రంజన్ : కూజ

నూతి : బావి

గడెంచే : నులకమంచం

అవతల : ఆరు బయట

గొడిసేపు : కాసేపు

నిరుడు యేడు: గత సంవత్సరం

కల్ప : మంగలి పెట్టే

టొక్క : పారిపోవడం

పత్తి : పాళీ

కందిలి : చిన్న దీపం

సోల్తి : జాడ

పొంతన : పోలిక

మోపున : జాగ్రత్తగ

పోగులు : కుప్పలు

ఎటమటం : పొరపాటు

సర్సుట : కొట్టుట

కాన్గి బడి : ప్రైవేటు బడి

లగ్గం : పెళ్ళి

మర్లబడుట : తిరగబడుట

తాషిలి : కీడు

కాంచి : సీటుపై కూర్చోకుండ సైకిల్ తొక్కుట

దడ్లబురి : మగ కోతి

మొస : అధిక శ్వాస

డొక్క : కడుపు

అముడాల : కవల

ఆపతి పడుట: ప్రసవ వేదన

ఇగం : చల్లగ, హిమం

ఇడుపులు : ప్రవేశ ద్వార ప్రాంతం

ఇమానం : ప్రమాణం

ఎనుగు : ముండ్ల కంచె

ఏతులు : హెచ్చులు, గొప్పలు

బగరుకొట్టుట: వేగంగా శ్వాసించుట

కంచె : గడ్డి బీడు

కైలాట్కం : కలహం, కొట్లాట

జిట్టి : దృష్టి

జిమ్మ : జిహ్వ

తుత్తుర్లు : వెంట్రుకలు

దంచుట : దండించుట, కొట్టుట

దంగుట : తఱుగుట

నీయత్ : నిజాయితీ

పాసంగం : మొగ్గు

పురుసత్ : విశ్రాంతి

మిత్తి : వడ్డి

ఆయిటి : తొలకరి

ఇగురు : చిగురు

ఇగురం : వ్యూహం

ఇగ్గుట : సంకోచించుట

ఇచ్చంత్రం : విచిత్రం

ఒళ్ళక్కం : అబద్దం

కువారం : చెడ్డబుద్ధి

కైగట్టుట : కవిత్వం రాయుట

దసుకుట : కుంగుట

నక్కు : అతుకు

నాదాను : బలహీనం

నేఱివడుట : అలసిపోవుట

పతార : పరపతి

పుల్లసీలుట : అలసిపోవుట

బొండిగ : గొంతు

మాల్యం : దయ గలుగుట

మాయిల్యమే: వెంటనే, తొందరగ

మోర్‌దోపు : ప్రమాదకరమైన

తొవ్వ : బాట

మంకు : మొండితనం

నొసలు : నుదురు

దొబ్బు : నెట్టు

దీపంత : ప్రమిద

కాయిసు : ఇష్టం

యాల్ల : సమయం

రౌతు : రాయి

పసిరికెలు : కామెర్లు

పటువ : కుండ

ఉబ్బు : ఉత్సాహం

పెయ్యి : వొళ్ళు

యాష్ట : విసుగు

అంబటియాల : అంటి తాగే సమయం

ఆనగపు కాయ: సోరకాయ

ఇసుర్రాయి : విసురు రాయి

ఉలువచారు : ఉలువ కట్టు

ఎచ్చాలు : గరం మసాలా వస్తువులు

ఎసరు : అన్నం ఉడకడానికి పెట్టుకునే నీరు

ఒత్తి పొయ్యి : పొంత పొయ్యి

కడువ : నీరు తెచ్చుకునే మట్టి కుండ

గాబు : ధాన్యం నిల్వ ఉంచుకొనేందుకు మట్టితో చేసింది.

గుమ్మి : నిల్వ ఉంచుకొనేందుకు ఈత సువ్వలతో అల్లినది.

వత్తు : కట్టెల పొయ్యికి ఆనుకొని వుండే కుండ (వేడినీళ్ళకై ఉపయోగిస్తరు).

కురాడు : బియ్యాన్ని ఉడికించుటకు వాడే, కలి నీళ్ళను నిల్వవుంచే కుండ.

సాయబాన్ : దంపతుల పడకగది.

సానుపు : పొద్దున ఇంటిముందు పేడతో కలిపి చల్లే నీళ్ళు.

గిరుక : బావిలోని నీటిని తోడుటకు ఉపయోగపడేది.

కంచుడు : పులుపు కూరలను వండుటకు వాడే మట్టి కుండ.

గోరు కొయ్యలు : రాత్రివేళ ఆకాశంలో వరుసగా వుండే మూడు నక్షత్రాలు.

ఇకమత్ : ఉపాయం

మిడుకుడు : ఈర్శ

గడ్డపార : మొగులు

శిర్రగోనె : గూటి బిల్ల

సాన్పి : కళ్ళాపి

పొద్మీకి : సాయంకాలం

బుగ్గ : బల్బు

పైలు : ఒకటో తేది

బేస్తారం : గురువారం

ఐతారం : ఆదివారం

బిరాన : తొందరగా

మలాస : ఎక్కువ

పైలం : జాగ్రత్త

ఏంటికి : ఎందుకు

గులగుల : చెక్కిలిగింతలు

అంగి : చొక్కా

నడ్మ : మధ్యలో

ఆల్చం : లేటు

అసంతకు : పక్కకు

సైసు : ఆగు

అద్దాలు : కళ్ళజోడు

అట్లనా : అవునా

ఇల్టెపల్లుడు : ఇల్లరికపు అల్లుడు

తియ్యి : తీయు

శాతాడు : చేతాడు

పోతడు : వెళ్ళగలడు

అస్తడు : వస్తాడు

మొగురం : ఇంటిలో స్తంభం

ఆసం : పైకప్పు కర్ర

నడ్డి : నడుము

చెడ్డి : డ్రాయరు

ఎడ్డి : తెల్విలేని తనం

దుడ్లు : పైసలు

అడ్లు : వరి ధాన్యం

మడి : భూమి గుంట

పుస్తె : తాళి

గుత్త : ఒక్క మొకాన

సగురం : కొప్పుకు జతపరిచేది

అందాద : సుమారు

ఆయిల్ల : క్రితం రాత్రి

కడ్డు : మొండి

నసీవ : అదృష్టం

ఎగిర్తం : తొందర

ఎచ్చిరికం : అతి

బరివాత : నగ్నం

అర్ర : స్టోర్ రూమ్

నిరుడు : క్రితం సంవత్సరం

సై చూడు : రుచి చూడు

ఇమానం : ఒట్టు

పైలం : జాగ్రత్త

పెయిసబ్బు : స్నానం సబ్బు

కుత్తెం : ఇరుకు

బల్లిపాతర : బూజు

బుక్కుట : తినుట

తుట్టి : నష్టం

ఓరకు పెట్టుట: దాచి పెట్టుట

తట్టి : పళ్లెం

మత్తి : పొగరు

ఎకసెక్కాలు : పరాష్కాలు

ఇకిలించుట : నవ్వుట

గలుమ : గడప

కాకిరి బీకిరి : గజిబిజి

బుజ్జగించి : లాలించి

ప్రభోజనం : ఫంక్షన్

గుత్పలు : పెద్ద కర్రలు

దుడ్లు : డబ్బులు

పజీత : సతాయించడం

మెడకొడం : వెంబడి తగలడం

లెంకుట : వెతుకుట

ఊకుట : ఊడ్వడం

లాగం : అలవాటు

ఉల్లెక్కాలు : పరిహాసం

బరివాతల : దిగంబరంగా

శవ్వా : చీచీ

లగ్గం : పెళ్ళి

పట్టగొల్సులు : కాళ్ళ వెండిపట్టీలు

కార్జం : మేక కాలెయం

సోల్‌పూత : వరుసగా

ఉల్లుల్లు : వదులుగా చేయుట

డల్లు : కొద్దిసేపు

లాలపోయుట: స్నానం పోయుట

సల్లు : నీరు కారుట

పాసంగం : బరువులో తేడా

గతుకులు : ఎగుడు దిగుడు

గడ్కోటి : గడియకోసారి

దస్కుట : కుంగిపోవుట

పొతం : చక్కగా అమర్చడం

సనుగు : ఒక వస్తువు

దొరింపు : సమకూర్చుట

సుమీ : హెచ్చరిక చేయడం

నివద్దే : నిజమే

కీస్ పిట్ట : విజిల్

పీక : బూర

చెండు : బంతి

పుడా : ప్యాకెట్

రికాం : తీరిక

సలువలు : చెమటలు

మాడ : తలపై భాగం

ఒంటేలు : మూత్రం

గొట్టు : కఠినమైన

బర్ర : గాయపు మచ్చ

పులగండు : తిండిబోతు

అగడు : అత్యాశ

మార్వానం : రెండో పెళ్ళి

చిలుము : తుప్పు

పుర్సత్ : నిమ్మలం

పిసరు : చిన్నముక్క

పిడాత : అకస్మాత్తుగా

తెరువకు : జోలికి

యాట : గొర్రె/మేక

మొగురం : కర్ర స్తంభం

ఇసురుగ : గొప్పగా

సిన్నగా : మెల్లగా

రంది : బాధ

పసిది : చిన్నది

బోళ్ళు : గిన్నెలు

ఇడుపు : విడాకులు

కారటు : ఉత్తరం

పొద్దుగాల : వేకువ జామున

అగ్గువ : చౌక

బయాన : అడ్వాన్సు

మడిగె : దుకాణం

బీమారి : రోగం

సోల : కిలో

సంత : అంగడి

ఇనాం : బహుమతి

తలె : పళ్ళెం

పత్తాలాట : పేకాట

ముచ్చెట్లు : మాటలు

అక్కెర : అవసరం

ఏశాలు : నాటకాలు

కట్టె సర్సుడు : బిగుసుకుపోవడం

కమిలింది : కందిపోయింది

గద్దరించు : గట్టిగా అరుచు

గట్లనే : అట్లాగే

గతిమెల్ల : దిక్కులేని

గత్తర : కలరా

గర్క : గరిక

గాయింత పని : మిగిలిన పని

గంతే : అంతే

గుత్తేదారు : కాంట్రాక్టరు

గుత్ప : దుడ్డుకర్ర

గొర్రెంక : గోరువంక

గోలం : నీళ్ల తొట్టి

తిత్తి : తోలు సంచి

తువాల : తుండు గుడ్డ

తత్తర : తడబడు

తుంట : దుంగ

తొంట చెయ్యి : ఎడమ చెయ్యి

తోలుడు : నడపడం

తోల్కపోవు : తీసుకెళ్లుుంట : దుంగ

తొంట చెయ్యి : ఎడమ చెయ్యి

తోలుడు : నడపడం

తోల్కపోవు : తీసుకెళ్లు...