లక్షద్వీప్ లో ఏం జరుగుతోంది ? అడ్మినిస్ట్రేలర్ నిర్ణయాలపై ఎందుకు వ్యతిరేకత ?

లక్షద్వీప్ లో ఏం జరుగుతోంది ? అడ్మినిస్ట్రేలర్ నిర్ణయాలపై ఎందుకు వ్యతిరేకత ?