2019 భారత దేశ జనాభా లెక్కలు, ఏపీ, తెలంగాణలో జనాభా ఎంత ?

2019 భారత దేశ జనాభా లెక్కలు, ఏపీ, తెలంగాణలో జనాభా ఎంత ?