బౌద్ధ మతం

1) బౌద్ధ మతాన్ని స్థాపించిన గౌతమ బుద్ధుడు ఎక్క జ్ఞానోదయం పొందాడు ?
జ: గయ
2) బుద్ధుడు తన మొదటి ప్రసంగాన్ని ( ధర్మ చక్ర పరివర్తనం) ఎక్కడ ఇచ్చాడు ?
జ: సారనాధ్ లోని జింకల వనం
3) బుద్ధని మొదటి మహిళా శిష్యురాలు ఎవరు ?
జ: గౌతమి
4) బౌద్ధమతాన్ని నిర్వచించడానికి ఏవి ఉపయోగపడతాయి ?
జ: అష్టాంగ మార్గాలు
5) గౌతమ బుద్ధుని జీవిత చరిత్రను తెలిపేవి ఏవి?
జ: జాతక కథలు
6) స్థూపం, విహారం, చైత్యం - ఇవి వేటికి చిహ్నాలు ?
జ: స్థూపం - బుద్ధుని భౌతిక అవశేషాలపై నిర్మించినవి
విహారం - బౌద్ధ సన్యాసుల విశ్రాంతి ప్రదేశాలు
చైత్యం - సన్యాసుల ప్రార్థనా మందిరాలు
7) బుద్ధుడిని దేవుడిగా భావించిన శాఖ ఏది ?
జ: మహాయానం
8) బుద్ధుడు మానవుడే అని చెబుతూ, అతను ఉపయోగించిన వస్తువులను, ఆయన బోధనలను పూజించినది ఏ శాఖ ?
జ: హీనయానం
9) బౌద్ధ మతం ఎక్కడ రెండుగా చీలిపోయింది ?
జ: కాల అశోకుడు వైశాలిలో నిర్వహించిన బౌద్ధ సంగీతిలో
10) అశోకుడు నిర్వహించిన బౌద్ధ సంగీతి ఎక్కడ జరిగింది ? దీనికి అధ్యక్షుడిగా ఎవరు వ్యవహరించారు ?
జ: పాటలీ పుత్ర లో - మొగలిపుత్తతిస్స అధ్యక్షుడు