జ్ఞానోదయ యుగం

1) 6వ శతాబ్దంలో ఎన్ని మతాలు ఆవిర్బవించాయి?
జ: 62
2) బౌద్ద మతాన్ని స్థాపించినది ఎవరు?
జ: గౌతమ బుద్దుడు.
3) బుద్ధుడికి జ్ఞానోదయం ఎక్కడ అయింది?
జ: బోధ్ గయ.
4) బుద్ధుడికి రావిచెట్టు దగ్గర ఎన్ని రోజులు తపస్సు చేశాడు?
జ.49 రోజులు
5) బౌద్దమతాన్ని ఏ ఉంపుడుగత్తె స్వీకరించింది?
జ: ఆమ్రపాలి.
6) బుద్ధుడు ఎప్పుడు చనిపోయారు?
జ: క్రీ.పూ.483, కుశీనగరం.
7) భారతదేశంలో అతి పెద్ద స్దూపం ఏది?
జ: సాంచీ.
8) జైన మతాన్ని స్దాపించినది ఎవరు?
జ: రుషభనాధుడు
9) జైనమత నిజమైన స్థాపకుడు ఎవరు?
జ. వర్దమాన మహావీరుడు.
10) వర్ధమాన మహావీరుడికి జ్ఞానోదదయం ఎక్కడ అయింది?
జ: జృంబిక వనం.
11) బౌద్ద గ్రంథాలు ఏ భాషలో రచించారు?
జ : పాళీ.
12) వర్ధమాన మహావీరునికి సమానమైనవారెవరు?
జ: గౌతమబుద్దుడు.
13) ఇండియన్ ఐన్ స్టీన్ అని ఎవరిని అంటారు?
జ) ఆచార్య నాగార్జునుడు.
14) బింబిసారుని కాలంలో మగధ రాజధాని ఏది.
జ) గిరివజ్రపూర్, రాజగృహం.
15) అలెగ్జాండర్ కు సమానమైన నందరాజు ఎవరు?
జ) ధననందుడు.
16) కాశీ రాజ్యానికి రాజధాని ఏది?
జ) వారణాసి.