గుప్తుల అనంతర యుగం

1) హర్షవర్దనుడు ఏ కాలానికి చెందినవాడు?
జ) క్రీ.శ. 606-647
2) హర్షుడి కాలంలో వచ్చిన చైనా బౌద్ధయాత్రికుడు ఎవరు ? ఏ గ్రంథం రచించాడు?
జ: హుయాన్‌త్సాంగ్‌ , సీ-యూ-కీ అనే గ్రంథం
3) హర్షవర్ధనుడి కాలంలో ఏ యూనివర్సిటీ ప్రపంచ ప్రఖ్యాత పొందింది?
జ) నలంద యూనివర్శిటీ
4) చాళుక్య వంశ స్థాపకుడెవరు ? అతని రాజధాని ఏది ?
జ: మొదటి పులకేశి - బాదామి (వాతాపి) రాజధాని
5) పల్లవ రాజులందరిలో గొప్ప రాజు ఎవరు ?
జ: మొదటి నరసింహ వర్మ (వాతాపి కొండ అని బిరుదు ఉంది)
6) ఉండవల్లలోని అనంతేశ్వరాలయం ఎవరి కాలంలో నిర్మించారు ?
జ: పల్లవులు
7) పల్లవ రాజైన మహేంద్ర వర్మ ఏ గ్రంథం రచించాడు ?
జ: మత్త విలాస ప్రహసనం
8) పల్లవుల కాలంలో నిర్మితమైన ఏకశిలా ఆలయాలు ఎక్కడ ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి ?
జ: మామిళ్ళ పురం