గుప్తులు

1) గుప్త వంశ స్దాపకుడు ఎవరు?
జ) శ్రీ గుప్తుడు.
2) కాళిదాసుకు గల ఇంకొక పేరు ఏమిటి?
జ) ఇండియన్ షేక్స్ పియర్.
3) సున్నా సిద్దాంతాన్ని వివరించినదెవరు?
జ) ఆర్యభట్ట.
4) వరామామిహిరుడి ముఖ్యమైన గ్రంధం ఏది?
జ) బృహత్ సంహిత.
5) ఎవరి కాలంలో చైనా యాత్రికుడు పాహియాన్ భారత్ ను సందర్శించాడు ?
జ: రెండో చంద్రగుప్తుడి కాలంలో
6) హుయాన్‌త్సాంగ్‌ ఎవరి కాలంలో భారత్ ను సందర్శించాడు ?
జ: హర్షుడి కాలంలో
7) హరిసేనుడు రచించిన అలహాబాద్ ప్రశస్తి లో ఎవరి గురించిన ప్రస్తావన ఉంది ?
జ: సముద్ర గుప్తుడు విజయాలు
8) గుప్తుల కాలంలో జిల్లాను విషయం అంటారు. దీనికి అధిపతి ఎవరు ?
జ: ఆయుక్త లేదా విషయపతి
9) అంకగణితం, రేఖా గణితం, బీజగణితం, త్రికోణమితి అనే గణితశాస్త్ర విభాగాలను వివరించే గ్రంథం ఏది ?
జ: ఆర్యభట్టీయం ( ఆర్యభట్టు రాశారు )
10) వస్తువులను ఆకర్షించి, అట్టిపెట్టుకోవడం భూమి స్వభావం. ప్రకృతి నియమం ద్వారా వస్తువులన్నీ భూమ్మీదకు పడతాయని న్యూటన్ కంటే ముందే చెప్పిన భారతీయుడు ఎవరు ?
జ: బ్రహ్మ గుప్తుడు (ఈయన రచనలు: బ్రహ్మస్ఫుట సిద్ధాంతం, ఖందఖాద్యకం