మీ DAY PLAN ఇలా చేసుకోండి !! (రెండు వీడియోలు)

మీ DAY PLAN  ఇలా చేసుకోండి !! (రెండు వీడియోలు)

గతంలో నేను సిలబస్ ఛార్ట్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో వీడియో ఇచ్చాను.  ఇప్పుడు మీరు డే వారిగా ఎలా ప్లాన్ చేసుకోవాలి... దేనికి టైమ్ కేటాయించుకోవాలి అన్న అంశాలతో రెండు వీడియోలను తయారు చేశాను. చూడగలరు.