తెలంగాణా పదకోశం

తూటు : రంధ్రం ఏతులు : గొప్పలు మలుపు : మూల తాపతాపకు : మాటిమాటికి జల్ది : త్వరగా కొత్తలు : డబ్బులు ఏంచు :… Read More »

DPT-16- తెలంగాణా స్పెషల్ : పిిండివంటలు

1) బూరెలకు గల ఇంకొక పేరు ఏమిటి ? జ: పోలెలు 2) జోన్న గటుకకు గల ఇంకొక పేరు ఏమిటి ? జ: సంకటి 3)… Read More »

తెలంగాణ స్పెషల్ సిరీస్-15 మండలికాలు

1) గట్క – జొన్న అన్నం 2) సందూక్ – పెట్టె 3) జిమ్మెదారి – బాధ్యత 4) గోలెం – గాబు 5) పటువ –… Read More »

తెలంగాణ స్పెషల్-14- కాకతీయులు(ans)

1) కాకతీయుల కాలంలో న్యాయ విషయాల్లో రాజుకు సలహాలు ఇవ్వడానికి నియమించుకున్న అధికారి ఎవరు ? ఎ) ప్రాడ్విచాకులు బి) రుత్వికులు సి) తాత్వికులు డి) యాత్రికులు… Read More »

తెలంగాణ స్పెషల్-14-కాకతీయులు

1) కాకతీయుల కాలంలో న్యాయ విషయాల్లో రాజుకు సలహాలు ఇవ్వడానికి నియమించుకున్న అధికారి ఎవరు? ఎ) ప్రాడ్విచాకులు బి) రుత్వికులు సి) తాత్వికులు డి) యాత్రికులు 2)… Read More »

TS-SPL-13-ముల్కీ రూల్స్, ముల్కీ ఉద్యమం(ans)

1) ప్రధానమంత్రి ఇందిరాగాంధీ పంచ సూత్ర పథకాన్ని ఏ రోజున ప్రకటించింది ? ఎ) 1972 నవంబర్ 28 బి) 1972 నవంబర్ 26 సి) 1972… Read More »

TS-SPL-13-ముల్కీ రూల్స్, ముల్కీ ఉద్యమం (top-25)

1) ప్రధానమంత్రి ఇందిరాగాంధీ పంచ సూత్ర పథకాన్ని ఏ రోజున ప్రకటించింది ? ఎ) 1972 నవంబర్ 28 బి) 1972 నవంబర్ 26 సి) 1972… Read More »

తెలంగాణ స్పెషల్-12 – రచయితలు గ్రంథాలు(ans)

1) తెలంగాణా వైతాళికుల గ్రంథమును ఎవరు రచించారు ? ఎ) బిరుదురాజు బి) పేర్వారం జగన్నాథం సి) నెల్లుట్ల రమణరావు డి) కాళోజీ నారాయణరావు 2) కళ్యాణ… Read More »

తెలంగాణ స్పెషల్-12 – రచయితలు గ్రంథాలు (25qns)

1) తెలంగాణా వైతాళికుల గ్రంథాన్ని ఎవరు రచించారు ? ఎ) బిరుదురాజు బి) పేర్వారం జగన్నాథం సి) నెల్లుట్ల రమణరావు డి) కాళోజీ నారాయణరావు 2) కళ్యాణ… Read More »

TS SPL-11 -ముల్కీ రూల్స్, ముల్కీ ఉద్యమం

1) ముల్కీ ఉద్యమం ఎక్కడ ప్రారంభమైంది ? ఎ) నిజామాబాద్ బి) కరీంనగర్ సి) వరంగల్ డి) పాల్వంచ 2) ముల్కీ నిబంధనలపై వెలువడిన కోర్టు తీర్పులపై… Read More »