Tuesday, January 21

Spoken English

04 – VOCABULARY (THE HINDU EDITORIAL)

04 – VOCABULARY (THE HINDU EDITORIAL)

Current Affairs, Current Affairs Monthly, Current Affairs Today, Current Affairs Weekly, Latest News, September Current Affairs, Spoken English
01) Poised : భరోసా, సరి బరువు Meaning:           having a composed and self-assured manner. Synonyms:       self-possessed, self-assured, composed Antonyms:       excited, flustered, inelegant   02) Protracted : ఆలస్యం చేయడం, పొడగించబడుట Meaning:           longer than expected or usual. Synonyms:       prolonged, extended, stretched out Antonyms:        curtail, shorten   03) Elude : తప్పించుకొనడం, వంచించడం Meaning:           escape from or avoid (a danger, enemy, or pursuer), typically in a skillful or cunning way. Synonyms:       evade, avoid, get away from Antonyms:       be caught by   04) Helm :  పాలనలో Meaning:          a position of leadership. Synonyms:       in charge, in command, in control Antonyms:       subordinate, conclu

DAY-30 SPOKEN ENGLISH

Spoken English
                                          SAMPLE PASSAGES                                                  MY MOTHER My mother is my first teacher. She taught me first of all how to read and write both Hindi and English. She still helps me in my home task. She taught me good manners. My mother has very fair complexon. she is tall. She works as a teacher in a school. She wanted to devote all her care and attention to her children. At home my mother has to do a lot of work. She looks after our every comfort. I am really proud of my mother. She as our mother. My elder sister helps my mother in her work as our mother. My elder sister helps my mother in her work as best as sge cab, My mother is an excellent cook. She takes good care of me, my father, sister and all other guests who

DAY-29 SPOKEN ENGLISH

Spoken English
                                                    SAMPLE PASSAGES                                                               MY FAMILY I live in Lajpat Nagar. I live there with my nuclear family. I live with my parents and sister. we have a beautiful house in front of the park. We are very happy in our house. My mother and father are very nice. My father is a doctor. My mother is a teacher. They help us in our studies. My mother gets up early in the morning. She cooks the food for the whole family, then she goes to her school. She returns at 3pm. everyday. My sister studies in a school. She is very hardworking and intelligent. She helps me in Studies. She always Stands first in her class. I study in class nine. I love playing Various games. My parents are very kind hear

DAY-28 SPOKEN ENGLISH

Spoken English
                            ONE TO ONE INTERVIEW What is your name? Where do you live? What's your qualification? What does your father do? What is your native place? What are your hobbies? Where were you born? What have you done yesterday? When do you take your lunch? How old are you? Where will you go tomorrow? Whose advice do you follow? who will help you? How much money do you have? Who is your favourite politician and why do you like him? What places have you seen in India? How many brothers and sisters do you have? What's your opinion about the state Government? Whom do you like most in the World? How do you spend your leisure time? Where are you working and what's your designation? In which college are you studying?

DAY-27 SPOKEN ENGLISH

Spoken English
OBSERVE THE FOLLOWING QUESTIONS AND ANSWER 1.What is your future plan? A.After my degree I want to do M.B.A.. I will take Marketing as specialization in MBA 2.What are your hobbies? A. I play chess in my free time. Some times I go out and do window shoping. 3.Why is he angry? A.I don't know why he is angry, but I guess that manager insulted him yesterday, so he is angry. 4.Why are you going to market now ? Α.Because my mother asked me to bring vegetables. So I am going to market now. I will be bank within 30 minutes. 5.When do you repay my amount? A.I pay your money as soon as I receive my loan. I am Waiting for that loan to pay your money. 6. When will you solve this problem? A.Immediately after returning from the U.S.A. I will talk to him and then I so

DAY 26 SPOKEN ENGLISH

Spoken English
                                    PUBLIC SPEECH Section - A: Learn Public speech is generally considered very difficult by many people. The answer given by one lindian gentleman when asked by an Englishman as to how he could speak so fluently and interestingly in English, which was not his mother tongue - was like this. "My dear friend, it is not the povertly of language that makes one a poor speaker, it is the poverty of ideas" So, the first and basic rule of successful public speaking is that the speaker should have some thing to convey. If one has ideas, one would be able to speak and make the listeners feel that they are enriched by gaining new ideas. The second rule is that the speaker must have conviction. That is, he should strongly believe in what he utters. Othe

DAY 25 SPOKEN ENGLISH (ans)

Spoken English
                                   WORKSHEET ALL – 7                                           ONE INCIDENT డియర్ friends నేను నా కళ్ళ ముందు జరిగిన ఒక విషయాన్ని మీతో షేర్    చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. ఒకరోజు మా friend నన్ను Clock tower దగ్గరకు రమ్మని phone చేసాడు. నేను Bike మీద అక్కడికి చేరుకున్నాను. అప్పటికే మా friend నాకోసం ఎదురుచూస్తూ ఉన్నాడు. మేము Bike park చేసి ఒక హెూటల్ కి వెళ్ళాము. హెూటల్ చాలా rush గా వుంది. మేము Coffee order చేసాము. మా table ప్రక్కన ఇద్దరు ఏదో serious గా discuss చేసుకుంటూ ఉన్నారు. అదే time లో మేము police Siron విన్నాము. ఒక jeep హెూటల్ ముందు ఆగింది. దాదాపు 10 మంది Police గన్స్ తోటి jeep లోనుంచి దిగారు. పోలీసులను చూసాక ఆ ఇద్దరు వ్యక్తులు escape కావడానికి try చేశారు. కాని police హెూటల్ లోకి fast గా ఎంటర్ అయి గన్స్ ని aim చేశారు. దానితో ఆ ఇద్దరు తప్పించుకోలేకప

DAY-25 SPOKEN ENGLISH

Spoken English
                                      WORKSHEET ALL - 7       డియర్ friends నేను నా కళ్ళ ముందు జరిగిన ఒక విషయాన్ని మీతో షేర్    చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను.      ఒకరోజు మా friend నన్ను Clock tower దగ్గరకు రమ్మని phone చేసాడు. నేను Bike మీద అక్కడికి చేరుకున్నాను. అప్పటికే మా friend నాకోసం ఎదురుచూస్తూ ఉన్నాడు. మేము Bike park చేసి ఒక హెూటల్ కి వెళ్ళాము. హెూటల్ చాలా rush గా వుంది. మేము Coffee order చేసాము. మా table ప్రక్కన ఇద్దరు ఏదో serious గా discuss చేసుకుంటూ ఉన్నారు. అదే time లో మేము police Siron విన్నాము. ఒక jeep హెూటల్ ముందు ఆగింది. దాదాపు 10 మంది Police గన్స్ తోటి jeep లోనుంచి దిగారు. పోలీసులను చూసాక ఆ ఇద్దరు వ్యక్తులు escape కావడానికి try చేశారు. కాని police హెూటల్ లోకి fast గా ఎంటర్ అయి గన్స్ ని aim చేశారు. దానితో ఆ ఇద్దరు తప్పించుకోలేకపోయారు. పోలీసులు వారిని arrest చేసి station కి తీసు

DAY-24: WORKSHEET ALL – 6 (ANS)

Spoken English
                                        WORKSHEET ALL - 6 1. Gopal ఎంతో మందిని మోసం చేసాడు. అతను నిన్ను కూడా cheat చేయొచ్చు కాబట్టి నువ్వు careful గా ఉండాలి. నువ్వు అతన్ని underestimate చేయొదు. ఇంతకుముందే అతను కుమార్ దగ్గర ATM తీసుకున్నాడు. నిన్ను ఇప్పుడు cheat చేయాలనుకుంటున్నాడు. నిన్న అతను నన్ను కూడా cheat చేయాలనుకున్నాడు. కానీ నేను అతని నుండి తప్పించుకోగలిగాను. జ. Gopal cheated somany people. He may cheat you also so you should be careful. You should not underestimate him. He has taken A.T.M. Card from Kumar Just before. Now he wants to cheat you. He wanted to cheat me also yesterday. But I could escape from him. 2. Maths sir రేపు test conduct చేయాలనుకుంటున్నాడు. Test గురించి నిన్ననే declare చేసాడు. మా క్లాస్ Topper Balakrishna. ఈసారి కూడా తనే 1st place కొట్టొచ్చు. Latha కూడా B

DAY-24 SPOKEN ENGLISH

Spoken English
                                                WORKSHEET ALL - 6 Gopal ఎంతో మందిని మోసం చేసాడు. అతను నిన్ను కూడా cheat చేయొచ్చు కాబట్టి నువ్వు careful గా ఉండాలి. నువ్వు అతన్ని underestimate చేయొదు. ఇంతకుముందే అతను కుమార్ దగ్గర ATM తీసుకున్నాడు. నిన్ను ఇప్పుడు cheat చేయాలనుకుంటున్నాడు. నిన్న అతను నన్ను కూడా cheat చేయాలనుకున్నాడు. కానీ నేను అతని నుండి తప్పించుకోగలిగాను. ...................................................................................................... ...................................................................................................... Maths sir రేపు test conduct చేయాలనుకుంటున్నాడు. Test గురించి నిన్ననే declare చేసాడు. మా క్లాస్ Topper Balakrishna. ఈసారి కూడా తనే 1st place కొట్టొచ్చు. Latha కూడా Bright Student, కానీ ఆమె class 1st కొట్టలేద