సుస్థిరాభివృద్ధి లక్ష్యాలను UNO ఎప్పటి నుంచి అమలు చేస్తోంది ?

సుస్థిరాభివృద్ధి లక్ష్యాలను UNO ఎప్పటి నుంచి అమలు చేస్తోంది ?