సుస్థిరాభివృద్ధి లక్ష్యాల సూచీ 2020-21, సూచీలో మొదటి స్థానం ఏరాష్ట్రానికి ?

సుస్థిరాభివృద్ధి లక్ష్యాల సూచీ 2020-21, సూచీలో మొదటి స్థానం ఏరాష్ట్రానికి ?