వైదిక లేదా ఆర్యులు నాగరికత

1) ఆర్యులు ఎక్కడనుంచి వచ్చారు?
జ : మధ్య ఆసియా.
2) ఆర్య అంటే ఏంటి?
జ: శ్రేష్టుడు, సువర్ణుడు, గౌరవనీయులు
3) ఆర్యుల మొట్ట మొదటి దండయాత్రికుడు ఎవరు?
జ: దివదాసుడు.
4) ఆర్య సంస్కృతిని దక్షిణ భారతదేశానికి విస్తరించినవాడు ఎవరు?
జ: అగస్త్యుడు.
5) తొలి వేదకాలంలో ఆర్య సమాజాన్ని పరిపాలించేవారిని ఏమని పిలిచేవారు;
జ: రాజన్
6) మంత్రాలను పఠించేవారిని ఏమని అంటారు?
జ: హోత్రి.
7) ఉపనిషత్తులు ఎన్ని ఉన్నాయి?
జ.108.
8) మహాభారతాన్ని ఎవరు రచించారు?
జ: వేదవ్యాసుడు.
9) మహాభారతాన్ని మరో పేరుతో ఏమని పిలుస్తారు?
జ: పంచమవేదం.
10) తమిళనాడులో పంచమ వేదం ఏది?
జ: తిరుకురల్.
11) నాట్యశాస్త్ర్రాన్ని భరతుడు ఏ భాషలో రచించాడు?
జ: సంస్కృతం.
12) సుధాముడి ప్రధాని ఎవరు?
జ: విశిష్ట.
13) పాందవులు కౌరవులు ఏ తెగకుచెందినవారు?
జ: కురు.
14) ఆర్యుల యుద్ద వీరుడు ఎవరు?
జ: ఇంద్రుడు.
15) గాయత్రి మంత్ర్రం ఎవరికి సంబంధించినది?
జ: సావిత్రిదేవి( సౌర దేవత)
16) గాయత్రి మంత్రం ఏ వేదంలో ఉంది ?
జ: రుగ్వేదం
17) శూద్ర అనే పదం మొదట ఎక్కడ బయటపడింది ?
జ: పురుష సూక్తంలో
18) సామవేదం దేనికి సంబంధించినది ?
జ: సంగీతానికి (భారత్ సంగీతంలో మొదటి గ్రంథం)
19) యజ్ఞాలు, యాగాల క్రతువులను గురించి తెలిపే వేదం ఏది ?
జ: యజుర్వేదం
20) భూత ప్రేత పిశాచాలు గురించి తెలిపిన వేదం ఏది ? దీన్ని ఎవరు రచించారని చెబుతారు ?
జ: అధర్వణ వేదం ( ఆర్యేతరులు)
21) వైద్యం గురించి తెలిపిన మొదటి గ్రంథం ఏది ?
జ: అధర్వణ వేదం
22) అతి పురాతన పెద్ద బ్రాహ్మణం అని దేన్ని అంటారు ?
జ: శతపథ బ్రాహ్మణం
23) అడవుల్లో ఉండే మనులు, రుషులకు సంబంధించిన అటవీ గ్రంథాలు అని వేటిని అంటారు ?
జ: అరణ్యకాలు
24) జ్ఞానం ద్వారా మోక్షం పొందవచ్చని ఏవి చెబుతున్నాయి ?
జ: ఉపనిషత్తులు
25) మొత్తం ఉపనిషత్తుల సంఖ్య ఎంత ఉంటుంది ?
జ: 108
26) సత్యమేవ జయతే ఉన్న ఉపనిషత్ ఏది ?
జ: ముండకోపనిషత్
27) ఆర్యులు టిబెట్ నుంచి వచ్చారని సిద్ధాంతీకరించనది ఎవరు ?
జ: స్వామి దయానంద సరస్వతి
28) ఆర్యులు సప్త సింధు ప్రాంతం నుంచి వచ్చారని తెలిపినది ఎవరు ?
జ: ఎ.సి.దాస్