మౌర్య అనంతర యుగం

1) శుంగ వంశ స్దాపకుడు ఎవరు?
జ) పుష్యమిత్ర శుంగుడు.
2) ఇండో గ్రీకుల్లో మొదటి దండయాత్రికుడు ఎవరు?
జ) డెమిట్రియస్.
3) భారత్ లో మొదట బంగారు నాణేలను ఎవరు ప్రవేశపెట్టారు?
జ) ఇండో గ్రీకులు.
4) శకుల్లో అతి గొప్పవాడు ఎవరు?
జ) రుద్ర దామనుడు.
5) భారత్ లో మొదటి సంస్కృత శాసనం ఏది ?
జ) జునాగఢ్
6) కుషాణుల్లో గొప్పవాడు ఎవరు?
జ) కనిష్కుడు.
7) కనిష్కుని బిరుదులు ఏమిటి?
జ) దేవపుత్ర ,సీజర్, మహారాజ, మహారాజాధిరాజ.
8) చరకుడు ఏ పుస్తకాన్ని రచించాడు ?
జ) చరక సంహిత (ఆయుర్వేద గ్రంథం)
9) ఏ పుస్తకంలో అనేక సర్జరీల గురించి పేర్కొన్నారు?
జ) సుశ్రిత సంహిత
10) గాంధార శిల్పకళ ఏ కాలం నుంచి ప్రారంభమైనది?
జ) ఇండో గ్రీకుల కాలం
11) కనిష్కుడు ఎవరి చేతిలో ఓడిపోయాడు?
జ) పాంచియాగో.
12) కళింగ రాజ్యాన్ని స్థాపించినవారు ఎవరు?
జ) .మహా మేఘవర్మ.
13) చోళ రాజుల్లో గొప్పవాడు ఎవరు?
జ) కరికాల చోళుడు.
14) శకుల రెండో రాజధాని ఏది?
జ) ఉజ్జయిని.
15) గ్రేట్ వాల్ ఆఫ్ చైనా నిర్మించిన రాజు ఎవరు?
జ) షి హుయాంగ్ తి
16) నానాఘాట్ శాసనంలో ఎవరిని దక్షిణాపథపతిగా వర్ణించారు ?
జ: మొదటి శాతకర్ణి
17) గౌతమీ పుత్ర శాతకర్ణిని నాసిక్ శాసనంలో ఏమని సంభోదించారు ?
జ: ఏక బ్రాహ్మణ ( బ్రాహ్మణుడితో శత్రుత్వం లేనివాడు లేదా ఏకైక బ్రాహ్మణ రక్షకుడు)
18) బౌద్ధమత తత్వవేత్త నాగసేనుడు, మెనాండర్ తో జరిపిన చర్చలను వివరించే గ్రంథమేది ?
జ: మిలింద పన్హో
19) గాంధార శిల్పకళకు మూలకర్తలుగా ఇండో గ్రీకులను చెబుతారు. అయితే ఈ సంప్రదాయాన్ని బాగా ఆదరించినదెవరు ?
జ: కనిష్కుడు
20) కృష్ణా గోదావరి నదుల మధ్య ప్రాంతంలో పుట్టిన సాంప్రదాయం ఏది ?
జ: అమరావతి సంప్రదాయం