మౌర్యులు

1) మౌర్యులు ఏ వంశానికి చెందినవారు? (బౌద్ధ, జైన గ్రంథాల ప్రకారం)
జ. క్షత్రియ వంశం.
2) మౌర్య సామ్రాజ్యాన్ని ఎవరు స్థాపించారు?
జ.) చంద్రగుప్త మౌర్యుడు.
3) చంద్ర గుప్తమౌర్యుడు ఎవరిని ఓడించాడు?
జ) సెల్యూకస్ నికేటర్.
4) అర్ధశాస్త్ర్రాన్ని ఎవరు రచించారు?
జ) చాణుక్యుడు (కౌటిల్యుడు)
5) అలెగ్జాండర్ గురువు ఎవరు?
జ) అరిస్టాటిల్.
6) అరిస్టాటిల్ ఎప్పుడు చనిపోయాడు ?
జ) క్రీ.పూ.323 (33 ఏళ్ల వయస్సులో)
7) అలెగ్జాండర్ కాలంలో ఏ శిల్సకళ అబివృద్ది చెందింది?
జ) గాంధార.
8) జంతు బలులను నిషేధించిన మౌర్య చక్రవర్తి ఎవరు?
జ) అశోకుడు.
9) పాటలీపుత్రం ఏ నది ఒడ్డున ఉన్నది?
జ) గంగాసోన్.
10) కౌటిల్యుడి అర్థశాస్త్రం దేని గురించి చెబుతుంది ?
జ: ప్రభుత్వానికి రాజకీయ ఆర్థిక వ్యవస్థకూ సంబంధించిన గ్రంథం
11) కౌటిల్యుడి అర్థశాస్త్రం ఏ భాషలో ఉంది ? దాన్ని ఇంగ్లీషులో రాసిందెవరు?
జ: సంస్కృతంలో. ఆర్ కామశాస్త్రి దాన్ని ఇంగ్లీష్ లోకి అనువదించాడు
12) మెగస్తనీస్ ఎవరు ?
జ: చంద్రగుప్తుడి ఆస్తానంలో సెల్యూకస్ నికేటర్ రాయబారి
13) మెగస్తనీస్ రాసిన గ్రంథం ఏది ? దేని గురించి ఇందులో ఉంది ?
జ: ఇండికా (అలభ్యం), భారత్ లో మౌర్యుల పాలన, సప్తవర్ణ వ్యవస్థ, బానిసత్వం, వడ్డీ వ్యాపారం లేకపోవడం మొ.అంశాలు ఉన్నాయి
14) మౌర్యుల కాలానికి సంబంధించి సామాజిక, ఆర్థిక పరిస్థితులను తెలిపిన బౌద్ధుల గ్రంథమేది ?
జ: జాతక కథలు
15) శ్రీలంకలో బౌద్ధ మత వ్యాప్తికి అశోకుడు చేసిన కృషిని వివరించే గ్రంథాలు ఏవి ?
జ: దీపవంశం, మహా వంశం
16) చంద్రగుప్త మౌర్యుడు జైనమతం అవలంభించడాన్ని గురించి వివరించే జైన గ్రంథం ఏది ?
జ: పరిశిష్ట పర్వం
17) బిందుసారుడిని గ్రీకులు ఏమని పిలిచేవారు ?
జ: అమిత్రోకేటస్ ( అంటే అమిత్రఘాతుడు లేదా శత్రు సంహారుడు)
18) శ్రీలంకలో బౌద్ధమత ప్రచారానికి వెళ్లినది ఎవరు ?
జ: మహేంద్రుడు, సంఘమిత్ర (అశోకుడి కొడుకు, కూతురు)
19) బుద్ధుడు జ్ఞానోదయం అయిన ఓ చెట్టు మొలకలను సిలోన్ పంపారు. ఏ చెట్టు అది ?
జ: రావి చెట్టు
20) మౌర్యుల కాలంలో సన్నిధాత అంటే ఎవరు ?
జ: ప్రధాన కోశాధికారి