బయాలజీలో ఏ టాపిక్స్ ప్రిపేర్ అవ్వాలి ?

బయాలజీలో ఏ టాపిక్స్ ప్రిపేర్ అవ్వాలి ?