తొలి వేద, మలి వేద కాలం

1) తొలివేదకాలంలో గ్రామాధిపతిని ఏమని పిలిచేవారు ?
జ: గ్రామణి
2) తొలివేద కాలంలో రాజుకి సలహా ఇచ్చేవి ఏవి ?
జ: సభ, సమితి ( ఇవి కాకుండా గణ, విధాత కూడా ఉండేవి)
3) గణ నాయకుడిని ఏమని పిలిచే వారు ?
జ: రాజన్, సామ్రాట్
4)తొలి వేద కాలంలో సంగిహిత్రి అంటే ఎవరు ?
జ: కోశాధికారి
5) తొలి వేద కాలంలో పన్నులు వసూలు చేసే అధికారిని ఏమనేవారు ?
జ: భాగదుగ
6) ఆర్యులకు ఇష్టమైన పానీయం ఏది ?
జ: సోమ
7) ఆర్యులు మెడలో ధరించే బంగారు నగను ఏమంటారు ?
జ: నిష్క
8) తొలి వేద కాలంలో విద్యావంతులైన స్త్రీలు ఎవరు ?
జ: లోపాముద్ర, ఘోష, అపాల, విశ్వావర
9) తొలి వేద కాలలో వ్యవసాయదారుడిని ఏమని పిలిచేవారు ?
జ: కృషివల
10) ఈ కాలంలో ఎంతమంది దేవతలు ఆరాధించేవారు ?
జ: 33 మంది దేవతలు
11) తొలి వేద కాలంలో ఇంద్రుడికి ఏ స్థానం ఇచ్చారు ?
జ: మొదటి స్థానం, యుద్ధ దేవుడు
12) వైద్యానికి అధిపతులు ఎవరు ?
జ: అశ్వినీ దేవతలు
13) రుగ్వేద కాలంలో దేవాలయాలు లేవు, విగ్రహారాధన లేదు. మరి పూజా విధనాలు ఏంటి ?
జ: ప్రార్థనలు, శ్లోకాలు, యజ్ఞాలు, యాగాలు
14) రుగ్వేద కాలంలో అత్యంత ప్రాధాన్యత కలిగిన దేవత ఎవరు ?
జం సరస్వతి
15) రుగ్వేదంలో నదుల్లో ఉత్తమమైనదిగా వర్ణించినది నది ఏది ?
జ: సరస్వతి
16) రుగ్వేద కాలంలో ఉన్న వివిధ నదులకు ఇప్పటి పేర్లేంటి ?
జ: రావి (ఐరావతి) - పరూషిణి
సట్లెజ్ - శతుద్రి
బియాస్ - విపాస, అర్గికేయ
17) ఆసియాలో గుర్రపు స్వారీని పరిచయం చేసింది ఎవరు ?
జ: ఆర్యులు
18) తొలి వేద కాలంలో జరిగిన అతి ప్రధాన యుద్ధం ఏది ?
జ: దశరాజు గణ యుద్ధం
19) గాయత్రి మంత్రం రుగ్వేదంలో ఏ మండలంలో ఉంది ?
జ: 3 వ మండలంలో
20) మలివేద కాలంలో ప్రసిద్ధమైన వేదాలు ఏవి ?
జ: సామవేదం, యజుర్వేదం, అధర్వణ వేదం
21) మలివేద కాలంలో ప్రధాన వృత్తి ఏంటి ?
జ: వ్యవసాయం
22) మలివేద కాలంలో మొదట ఇనుమును ఉపయోగించింది ఎక్కడ ?
జ: గాంధార (ఆఫ్ఘనిస్తాన్ )
23) మలివేద కాలంలో వస్తుమార్పిడి స్థానంలో నాణేలను ప్రవేశపెట్టారు. అయితే బంగారు, వెండి నాణేలను ఏమని పిలిచేవారు ?
జ: శతమాన - బంగారు నాణెం, కర్షాపణ - వెండి నాణెం
24) చాతుర్వర్ణ వ్యవస్థ ఏ కాలంలో తీవ్ర స్థాయికి చేరింది ?
జ: మలి వేద కాలంలో
25) స్త్రీలు స్వేచ్ఛను కోల్పోయారు. స్త్రీ విద్యను నిరాకరించారు... ఇది ఏ కాలంలో జరిగింది ?
జ: మలివేద కాలంలో
26) పెద్దల అంగీకారంతో శాస్త్ర ప్రకారం జరిగే వివాహాన్ని ఏమంటారు ?
జ: బ్రహ్మ వివాహం
27) యోగ దర్శనాన్ని రూపొందించింది ఎవరు ?
జ: పతంజలి
28) ఆర్యుల యుద్ధ దేవత ఎవరు ?
జం ఇంద్రుడు
29) ఆర్యుల భాష ఏది ?
జ: సంస్కృతం
30) ఆర్యతెగల మధ్య వరూష్టి నదీతీరంలో జరిగిన ఏ యుద్ధంలో భరత తెగ విజయం సాధించింది ?
జ: దశరాజ యుద్ధం